Grupa PZU z mocnym wzrostem sprzedaży i wyniku netto

0
628

6,4 mld zł – do takiego poziomu wzrosły przychody brutto z ubezpieczeń Grupy PZU w pierwszym kwartale tego roku. Mocno w górę poszedł również zysk ubezpieczyciela. Kwartalne wyniki Grupy PZU zostały po raz pierwszy zaprezentowane w nowym, wdrożonym od 1 stycznia tego roku międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17, który zmienia znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych zakładów ubezpieczeń.

– Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7% r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku. Ponownie za dobrą dynamikę przychodów odpowiadały ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, zwłaszcza w segmencie pozakomunikacyjnym, gdzie wzrost sięgnął 16,7%, a w przypadku segmentu komunikacyjnego – w AC, w których przychody wzrosły o 16,5%. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobrą rentowność naszej podstawowej działalności – podkreśliła prezes PZU SA, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. – Wskaźnik mieszany dla ubezpieczeń majątkowych wyniósł 85,7%. W segmencie życiowym w kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża operacyjna sięgnęła 15,3% – wyliczyła.

Biznes majątkowy: AC szybko pnie się w górę

W pierwszym kwartale 2023 roku przychody Grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły o 11,4% r/r, do 3,8 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 85,7%.

Najmocniejszy wzrost przychodów, 16,7%, PZU odnotował  w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych. W ubezpieczeniach masowych przychody poszły w górę o 12,2%, natomiast w ubezpieczeniach korporacyjnych – o 25,2% r/r. Z kolei segment komunikacyjny mógł się pochwalić wzrostem na poziomie 7,9%, który zawdzięczał zwiększonym o 16,5% przychodom z AC. Ten skok był efektem zarówno wzrostu liczby polis, m.in. dzięki ożywieniu na rynku leasingu i mniejszym problemom z dostępnością aut, jak i wzrostu składek w związku z rosnącą wartością ubezpieczanych pojazdów.

– Główne komponenty wzrostu przychodów w segmencie ubezpieczeń majątkowych to dwucyfrowe dynamiki w produktach pozakomunikacyjnych oraz komunikacyjnych w grupie AC. Z punktu widzenia MSSF 17 jest to rezultat nie tylko poprawy sprzedaży w I kw. tego roku, ale przede wszystkim wysokiej dynamiki sprzedaży w drugiej połowie 2022 r. Podejście do rozpoznawania przychodów z ubezpieczeń majątkowych w nowym standardzie stanowi pewną analogię do rozpoznawania składki zarobionej w standardzie MSSF 4, to znaczy sposób prezentacji w większym stopniu odzwierciedla czas, na jaki zostały zawarte polisy i moment rozpoznania przychodów z punktu widzenia ponoszonych kosztów – skomentował Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i CFO Grupy PZU.

Biznes życiowy: Pod znakiem stabilizacji

MSSF 17 w największym stopniu wpływa na zmianę ujęcia i wyceny umów ubezpieczenia na życie. Kwartalne przychody PZU w tym segmencie na polskim rynku wyniosły 1,99 mld zł, o 4,2% niż przed rokiem, natomiast uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 20,1% – do 352 mln zł.

PZU wyjaśnił, że w nowym standardzie rachunkowości przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów. Ze względu na systematycznie malejące oddziaływanie efektów pandemii, w I kwartale tego roku przewidywana szkodowość była niższa od tej z analogicznego okresu 2022 r. Z tego powodu w I kw. wykazane są niższe przychody z ubezpieczeń, przy jednocześnie wyższej amortyzacji tej części zysku, która przenoszona z bilansu generuje wynik. Według poprzedniego standardu MSSF 4 w pierwszych trzech miesiącach tego roku przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 6,9% r/r, do 2,2 mld zł, przy wzroście wyniku w tym segmencie o 32,6%, do 411 mln zł.

– Nieustannie rozwijamy portfel i sprzedaż ubezpieczeń grupowych z umowami dodatkowymi oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, odpowiadając na oczekiwania Polaków coraz bardziej troszczących się o bezpieczeństwo zdrowotne własne i bliskich. Wprowadziliśmy np. nowy dodatek do ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych, który zapewnia wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu czy nowotworu złośliwego. W pierwszym kwartale tego roku klienci zawarli w naszych oddziałach ponad 20 tys. takich umów – powiedziała Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Zwróciła też uwagę na utrzymujący się wysoki poziom sprzedaży wprowadzonych w drugiej połowie 2022 r. indywidualnych ubezpieczeń na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia. Kwartalna składka przypisana z tego tytułu wyniosła 150 mln zł.

Zdrowie nie traci impetu

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I kw. 2023 r. ponad 390 mln zł, co oznacza 31% wzrost w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Ubezpieczyciel wyjaśniał, że uzyskany rezultat był wynikiem znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (23,1%) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (37,3%). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej grupie przekroczyła 3,3 mln.

W starym modelu też lepiej niż przed rokiem

Według standardu obowiązującego do końca 2022 r. podstawowym miernikiem rozwoju działalności ubezpieczeniowej była składka przypisana brutto, zastąpiona teraz przychodami brutto z ubezpieczeń. Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4 składka przypisana brutto w I kw. 2023 r. wyniosłaby 7,1 mld zł. By to wynik o 12,8% lepszy od uzyskanego rok wcześniej. Zakład zaznaczył, że dynamika sprzedaży mierzona składką przypisaną brutto była wyższa od całego rynku. Zwrócił też uwagę na wzrost przychodów z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach grupy, przede wszystkim w państwach bałtyckich. W pierwszym kwartale tego roku zwiększyły się one o 19,4% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.

Zysk mocno w górę

Kwartalny zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej,  uplasował się na poziomie 1,16 mld zł. Był to rezultat o niemal jedną trzecią (dokładnie 30,7%) wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Zakład zaznacza, że wdrożenie MSSF 17 wpłynęło nie tylko na sposób prezentacji wyniku netto, ale też na zmianę wyceny kapitałów własnych, a także pojawienie się nowego, skorygowanego wskaźnika zwrotu na kapitale – aROE. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrósł on o 3,4 punktu procentowego do poziomu 18,9%, wyraźnie przekraczając cel strategiczny. Dla porównania: zgodnie z poprzednim standardem MSSF 4 kwartalny wskaźnik ROE wyniósłby 23,6%.

– Od dawna działamy w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i regularnie udowadniamy, że stworzyliśmy odporny, elastyczny i efektywny w trudnych warunkach model biznesowy – powiedziała Beata Kozłowska-Chyła. Prezes zwróciła uwagę, że na półmetku strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021–2024 Grupa PZU zrealizowała już 55–60% zakładanych inicjatyw strategicznych.

Działalność lokacyjna i bankowa wsparciem dla wyniku

Solidny poziom kwartalnego zysku PZU był efektem splotu kilku czynników. Głównym z nich był wynik osiągnięty z usług ubezpieczenia na poziomie 854 mln zł. Swoją cegiełkę dołożyły także: dobry rezultat z inwestycji, w szczególności w przypadku instrumentów dłużnych, stanowiących 78% portfela (58% to dług skarbowy), oraz kontrybucja banków wchodzących w skład grupy.

Tomasz Kulik wyjaśnił, że środowisko wysokich stóp procentowych pozwala zakładowi na osiąganie dobrych zwrotów z portfela przy niskim poziomie ryzyka. Wskazał, że wynik na portfelu inwestycyjnym w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 600 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Jest to rezultat zbudowany na bazie korzystnego poziomu stóp procentowych przy refinansowaniu zapadających transz obligacji skarbowych oraz bardzo dobrych wyników portfela nieruchomości. W pierwszym kwartale tego roku sam przychód z odsetek od instrumentów dłużnych przekroczył 500 mln zł, co stanowi poprawę o 44,2% – podkreślił Tomasz Kulik.

Bank Pekao i Alior Bank dołożyły do wyniku Grupy PZU 412 mln zł, co oznacza wzrost ich kontrybucji o ponad 70% w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.

Silna pozycja kapitałowa

Pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje silna – wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 240% (na koniec 2022 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w strategii oraz średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P Grupa PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Wdrożenie MSSF 17 nie ma wpływu na utrzymanie wysokiej zdolności Grupy do generowania wartości i kapitału ani podtrzymania obecnej, atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki dywidendowej. 

Rekalibracja miar strategii

Wdrożenie MSSF 17 oraz uwzględnienie zmian w otoczeniu makroekonomicznym (zwłaszcza wzrostu stóp procentowych), jakie zaszły od czasu ogłoszenia obecnej strategii Grupy PZU w marcu 2021 r., spowodowało konieczność aktualizacji kluczowych mierników – przy zachowaniu niezmienionych celów i kierunków strategicznych.

Grupa PZU planuje obecnie osiągnąć w horyzoncie strategicznym (do 2024 r.) przychody brutto z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł (nowy miernik zastąpił wcześniejszy przypis składki brutto zakładany na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na rok 2024 ma sięgnąć 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii na 3,4 mld zł). W związku ze specyfiką MSSF 17 wprowadzono nowy miernik – skorygowany zwrot na kapitale (aROE), obliczany na bazie kapitału z wyłączeniem pozostałych całkowitych dochodów z działalności ubezpieczeniowej (obrazujących m.in. wpływ zmian makroekonomicznych na wysokość kapitałów Grupy PZU w zakresie zobowiązań ubezpieczeniowych). Zakładany na rok 2024 aROE wynieść ma 15,5%.

Nie uległy zmianie mierniki dotyczące zakładanego na rok 2024 wzrostu przychodów w filarze zdrowie (do 1,7 mld zł) lub wzrostu aktywów pod zarządzaniem (do 60 mld zł). Wzrost stóp procentowych spowodował natomiast zwiększenie przewidywanej na rok 2024 kontrybucji banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU z 0,8 mld zł do 1 mld zł.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl