Grupa PZU z rekordowym zyskiem

0
985

Dzięki solidnym rezultatom z działalności podstawowej, wspartym dobrymi wynikami portfela inwestycyjnego oraz biznesu bankowego, zysk netto Grupy PZU przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej uplasował się na rekordowym poziomie. Mocno wzrosły także przychody brutto z ubezpieczeń.

– Już po 9 miesiącach przekroczyliśmy poziom zysku netto nienotowany wcześniej nawet w ujęciu 12 miesięcy. Dla porównania, w ciągu ostatniej dekady średni roczny zysk netto oscylował w granicach 2,9 mld zł, a w ubiegłym roku wypracowaliśmy zysk w wysokości 3,374 mld zł. Obecne rekordowe wyniki pokazują naszą konsekwencję w dążeniu do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca roku 2024 – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezeska PZU SA. – Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden. Dziś jesteśmy jeszcze silniejsi kapitałowo, bardziej odporni na zawirowania, zwinniejsi biznesowo i technologicznie i jeszcze skuteczniej budujemy wartość dla klientów i akcjonariuszy – dodaje.

Historyczny zysk

Po trzech kwartałach 2023 r. zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł prawie 4,2 mld zł. Był to rezultat o 62,4% lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.  W samym trzecim kwartale zysk wyniósł bez mała 1,5 mld zł, będąc dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22%, co oznaczało wzrost o 6,7 pp. r/r (22,5% w samym III kw., +8,9 pp. r/r). PZU podkreśla, że jest to rezultat znacznie przekraczający cel strategiczny na rok 2024, zakładający aROE na poziomie 15,5%. Zysk operacyjny całej grupy, z uwzględnieniem wchodzących w jej skład banków Pekao i Alior, wyniósł 11,7 mld zł, co było rezultatem o 135% r/r wyższym od wykazanego przed rokiem.

W kwietniu tego roku, w związku z wdrożeniem nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości MSSF 17 oraz zmianami makroekonomicznymi, jakie nastąpiły od czasu przyjęcia nowej strategii na lata 2021–2024, Grupa PZU dokonała rekalibracji kluczowych mierników w tym dokumencie. Między innymi zmieniła pierwotny cel dotyczący skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. z 3,4 mld zł na 4,3 mld zł.

Działalność podstawowa w trendzie rosnącym

– Najnowsze wyniki potwierdzają mocny wzrostowy trend, w jakim jesteśmy od początku tego roku. Osiągnęliśmy bardzo wysoką sprawność sprzedażową i operacyjną. Przychody brutto z ubezpieczeń w ujęciu narastającym po 3 kwartałach wyniosły niemal 20 mld zł i były o 8,6% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym III kw. wyniosły ponad 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8%. W tym okresie przychody z ubezpieczeń uzyskane za granicą wzrosły o 15,4% r/r, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie – wylicza prezeska PZU SA. – Co ważne, zrealizowaliśmy ambitne plany sprzedażowe przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej, czego dowodzi ponadprzeciętna rentowność flagowych dla Grupy PZU ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie – zaznacza.

Ubezpieczenia non-life

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły o 11,5%, do 11,9 mld zł. W samym trzecim kwartale wyniosły ponad 4,2 mld zł (+12,8% r/r). Szczególnie wyróżniał się segment korporacyjny, notując wzrost wynoszący 21,6%. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na poziomie 84,8% (85,9% tylko w III kw.).

– Rozwijamy sprzedaż produktów innych niż komunikacyjne, czyli np. ubezpieczeń masowych i korporacyjnych od ognia i innych szkód rzeczowych, NNW czy pozostałych masowych, jak ubezpieczenia podróżne, domów i mieszkań, rolne. Po trzecim kwartale 2023 r. przychody w grupie ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych przekroczyły 5,1 mld zł, co daje roczną dynamikę na poziomie 15,4%. W samym III kw. ich sprzedaż wzrosła o 17,9%. Wynik na produktach pozakomunikacyjnych po trzech kwartałach przekroczył 1 mld zł i stanowił już 46,3% wyniku całego działu ubezpieczeń majątkowych, co oznacza wzrost udziału o 4 pp. Biorąc pod uwagę pozycję rynkową i skalę działania PZU, zwiększanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym będzie podtrzymywało ten trend. Tym bardziej że ubezpieczenia tego rodzaju są w znacznie mniejszym stopniu produktami cyklicznymi niż ubezpieczenia komunikacyjne – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

AC napędza „komunikację”

W segmencie komunikacyjnym wzrost przychodów był widoczny głównie dzięki dynamice w AC. W III kw. wyniosła ona 116,1%, na co wpłynęła zarówno większa liczba polis – wynikająca z lepszej dostępności samochodów, wzrostu importu i ożywienia na rynku leasingu – jak i wyższa wartość ubezpieczanych pojazdów. Natomiast w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych trzeci kwartał był kolejnym, w którym ceny pozostawały na niskim poziomie, głównie dzięki wciąż niższej w stosunku do lat sprzed pandemii częstości szkód.

Lekki wzrost w „życiówce”

Przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce wyniosły blisko 6 mld zł, co oznacza wzrost o 1% r/r. Tylko w III kwartale zwiększyły się o 2,2%, do 2 mld zł. Rentowność w tym dziale po 9 miesiącach wzrosła do 23,3%, tj. o 3,3 pp.

– Prowadzimy bardzo intensywne działania promujące bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe, zachęcając Polaków do zadbania o siebie i bliskich. W samym III kw. br. zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń indywidualnych ochronnych o 17,5%, do 161 mln zł, głównie dzięki wysokiej sprzedaży ubezpieczeń ochronnych z udziałem w zysku PZU Gwarantowane Jutro. Nadal dużą popularnością wśród klientów cieszyły się również indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu i jednorazową składką Single Premium Endowment, dostępne w naszych oddziałach oraz we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Po 9 miesiącach przypis składki z produktów SPE sięgnął blisko 342 mln zł – mówi Aleksandra Agatowska, prezeska PZU Życie.

Przychody w  segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kw. zwiększyły się o 0,9%, do blisko 1,83 mld zł, a marża operacyjna wyniosła 25,8%, co oznacza powrót do poziomów sprzed pandemii. Ważnym elementem utrzymania atrakcyjności oferty grupowej są dodatki zdrowotne, zapewniające m.in. dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów.

Zdrowie szybko rośnie

Liczba wszystkich umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec III kw. tego roku przekroczyła 3,4 mln (+7,7% r/r). Przychody całego filaru zdrowie po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły blisko 1,2 mld zł i były wyższe o 24,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W samym III kw. sięgnęły one 406 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 120,9%. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie (+22,8%) oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (+19,5%).

Działalność inwestycyjna i bankowa

Dziewięciomiesięczny zysk wypracowany na głównym portfelu inwestycyjnym przekroczył 1,9 mld zł, rosnąc o 25,8% r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości. W samym III kwartale wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2%, do 737 mln zł. 

– Znaleźliśmy się w optymalnym miejscu pod względem relacji między apetytem na ryzyko a osiąganą rentownością. W obecnym otoczeniu makro pozostajemy beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału. Jednocześnie utrzymujemy dywersyfikację w innych klasach aktywów, które mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu – wyjaśnia Tomasz Kulik.

Kolejnym znaczącym komponentem wyniku Grupy PZU była kontrybucja banków.

– Z uwagi na wysoki poziom bazowy, nawet głęboka obniżka stóp procentowych we wrześniu nie wpłynęła znacząco na zyskowność bankowej części konglomeratu finansowego PZU. Dlatego w III kw. utrzymywały się bardzo dobre warunki dla działalności bankowej, które przekładały się na wyniki Pekao i Aliora. Oba banki dołożyły do wyniku jednostki dominującej po trzech kwartałach 1,4 mld zł, tj. ponad pięciokrotnie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Kontrybucja banków w samym III kw. wyniosła 523 mln zł – zaznacza Tomasz Kulik. – Pomimo możliwych dalszych obniżek stóp oraz wpływu potencjalnych nowych regulacji w sektorze, solidna pozycja kapitałowa Pekao i Aliora oraz ich profil ryzyka sprawiają, że spodziewamy się, iż w perspektywie średnioterminowej oba banki będą wciąż beneficjentami sytuacji na rynku i będą generowały solidny wynik dla akcjonariuszy PZU SA – dodaje.

Aktywa pod zarządzaniem

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły o 56%, do 48 mld zł. Aktywa zarządzane tylko przez pierwsze z towarzystw zwiększyły się o 92%, do 24 mld zł. TFI PZU pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży netto funduszy, która po 9 miesiącach wyniosła 2,24 mld zł, a także wiceliderem rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzającym aktywami o wartości 3,8 mld zł (blisko 21% udziału w rynku PPK).

Siła kapitałowa

Wskaźnik Wypłacalność II dla Grupy PZU na poziomie 227% przekracza znacznie cel wyznaczony w strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl