Jaka ochrona dla użytkownika UTO?

0
1385

Hasło „urządzenia transportu osobistego” (UTO) jest dość chętnie wykorzystywane przez ubezpieczycieli jako zachęta do skorzystania z ich oferty. Nie zawsze jednak oznacza ono, że mamy do czynienia z produktem skierowanym wyłącznie do użytkowników jedno- lub wielośladowego środka przeznaczonego do transportu lądowego osób, napędzanego za pomocą silnika elektrycznego, konstrukcyjnie ograniczającego prędkość jazdy do 25 km/h. Raczej służy ona podkreśleniu wszechstronności ochrony, jaką zapewnia dana polisa.

Ubezpieczysz mieszkanie, zyskujesz dostęp do ochrony UTO

Propozycje dla użytkowników UTO nie występują w formie samodzielnego produktu, tylko jako dodatek lub element innego ubezpieczenia, np. mieszkaniowego bądź komunikacyjnego. Większość z tego typu propozycji zapewnia ochronę w ramach OC w życiu prywatnym lub NNW bądź też łączy je w ramach jednej oferty. Ale są też wyjątki.

– Najważniejszą propozycją dla użytkowników UTO jest casco roweru wraz z assistance roweru, proponowane w ramach ubezpieczenia mieszkań i domów Twój Dom. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia OC, bez opłaty dodatkowej składki, Aviva wypłaci odszkodowanie, jeżeli szkoda, jaką poniesie osoba trzecia, została wyrządzona w następstwie jazdy na eklektycznej hulajnodze, segwayu lub elektrycznym monocyklu – mówi Michał Glizia, ekspert ds. majątkowych ubezpieczeń indywidualnych Avivy.

Wyjaśnia, że w casco roweru Aviva obejmuje ochroną szkody powstałe w rowerze wraz z wyposażeniem, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, zalania, gradu, lawiny, trzęsienia ziemi, upadku drzew lub masztów, katastrofy budowlanej, deszczu nawalnego, powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, akcji ratowniczych w związku z w/w zdarzeniami losowymi, wypadku, rozboju, kradzieży oraz kradzieży z włamaniem roweru. – Natomiast w OC w związku z rekreacyjną jazdą na urządzeniach UTO. – dodaje Michał Glizia.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Warty. Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty, mówi „Gazecie Ubezpieczeniowej”, że taki klient może liczyć na najszerszą ochronę, wykupując ubezpieczenie mieszkania i domu Warta Dom Komfort.

– Podstawowym zakresem, jakim powinien zainteresować się użytkownik UTO, jest oczywiście OC w życiu prywatnym chroniące naszego klienta przed roszczeniami wynikającymi z wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Dodatkowo hulajnoga elektryczna może zostać ubezpieczona w ramach sprzętu poza domem w zakresie zdarzeń losowych (tj. powodzi, pożaru, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, wybuchu i upadku statku powietrznego), kradzieży z włamaniem, rabunku, wypadku w komunikacji lądowej oraz nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w wyniku którego klient pozbawiony był możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia hulajnogi przed kradzieżą. Ostatnim dodatkiem, o jakim powinien pamiętać użytkownik UTO, jest ubezpieczenie NNW, które klient może zakupić w pakiecie z pozostałymi produktami w ramach Warta Dom Komfort – wylicza ekspert. Podkreśla, że ochrona sprzętu poza domem jest dostępna wyłącznie w ramach pakietu Warta Dom Komfort. Natomiast OC w życiu prywatnym i NNW można zakupić także samodzielne.

Urządzenia transportu osobistego (pod warunkiem że nie są pojazdami mechanicznymi podlegającymi obowiązkowi rejestracji) wchodzą w definicję ruchomości domowych przy ubezpieczeniu domu. Są więc objęte zakresem polis mieszkaniowych, np. w zakresie kradzieży z włamaniem z piwnicy czy garażu – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali. – Klient decydujący się na ubezpieczenie mieszkania w Generali może również wykupić odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, która obejmuje użytkowanie UTO. Oferta mieszkaniowa nie przewiduje natomiast ochrony typu casco dla tych urządzeń od wypadku czy zniszczenia. Nie ma również ochrony w zakresie kradzieży zwykłej tych urządzeń (np. spod sklepu czy na ulicy) – zaznacza. Również nabywcy OC ppm. Generali mają możliwość dokupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Działa ono podczas korzystania z rowerów i hulajnóg. Ochrona obejmuje nie tylko właściciela samochodu, ale również jego bliskich (np. małżonek i dzieci) i działa na terenie całej Europy.

Szeroka paleta możliwości w Ergo Hestii i AXA

W AXA Ubezpieczenia z ochrony dla użytkowników UTO można skorzystać w ramach ubezpieczenia szkolnego oraz ubezpieczenia nieruchomości.

– Ubezpieczenie nieruchomości Twoje Miejsce można rozszerzyć o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym. W wariancie standard odpowiadamy za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub używaniem rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek elektrycznych, urządzeń segway, hoverbord/monowheel, wózków inwalidzkich. W wariancie OC Premium odpowiadamy również za uszkodzenia sprzętu sportowego (a za taki będziemy uważać hulajnogi, rowery), jeśli był wynajęty, wydzierżawiony lub użyczony. OC w życiu prywatnym, które jest opcją dodatkową do ubezpieczenia szkolnego, również obejmuje szkody spowodowane takim sprzętem – tłumaczy Jacek Rink, kierownik zespołu rozwoju produktów i procesów AXA. Dodaje, że w ramach oferowanej ochrony jego firma ubezpiecza odpowiedzialność za szkody spowodowane używaniem lub posiadaniem takiego sprzętu. – W OC Premium do ubezpieczenia nieruchomości odpowiemy również za uszkodzony sprzęt, ale tylko jeśli był wynajęty, wydzierżawiony lub użyczony – zaznacza Jacek Rink.

Sopocka Ergo Hestia również oferuje użytkownikom UTO ochronę w ramach OC w życiu prywatnym.

– Do UTO zaliczamy rowery elektryczne, hulajnogi, hulajnogi elektryczne, monocykle, monocykle elektryczne, deskorolki, deskorolki elektryczne, wrotki, łyżworolki oraz segwaye. Tego typu ochronę oferujemy w ramach produktów takich jak ERGO 1, ERGO 7, Moja Firma, ERGO Podróż czy ERGO Sport – wyjaśnia Daria Kołakowska, ekspertka z Departamentu Ubezpieczeń Detalicznych Ergo Hestii.

Dodaje, że w ramach OC w życiu prywatnym ochrona dotyczy zarówno szkód w mieniu, jak i tych wyrządzonych osobom trzecim. Ponadto klient może ubezpieczyć sprzęt sportowy na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia poszczególnych produktów (w pakietach ERGO1, ERGO7 i Moja Firma sprzęt sportowy jako rzeczy osobiste).

– Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC w życiu prywatnym dotyczy szkód w mieniu lub na osobie wyrządzonych w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mienia, z którego osoby objęte ochroną ubezpieczeniową korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego – tłumaczy ekspertka. Dodaje, że w ramach ubezpieczenia sprzętu sportowego (w tym rzeczy osobistych w ramach produktu ERGO7, ERGO 1, Moja Firma) – w zależności od pakietu, który klient wybierze – ochrona może dotyczyć także zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, wandalizmu oraz uszkodzenia.

Po wypadku przyda się rehabilitacja

Korzystanie z UTO wiąże się z wieloma ryzykami. Obejmuje nieszczęśliwe wypadki, odpowiedzialność cywilną czy koszty związane z powrotem do zdrowia. Dlatego nasza oferta dla użytkowników tego typu urządzeń też jest wielowymiarowa. W tym przypadku proponujemy trzy produkty, które pokrywają najistotniejsze ryzyka związane z UTO. Są to: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje „Na wszelki wypadek”, „GoVital”, które zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów czy fizjoterapeutów w przypadku konieczności koordynacji procesu leczenia oraz ubezpieczenie OC – mówi Anna Materny,dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Wiener TU.

Dodaje, żeubezpieczenia obejmują ochroną użytkowników oraz osoby trzecie, którym amatorzy takich sprzętów mogą wyrządzić krzywdę. Wyjaśnia też, że polisy „Na wszelki wypadek” oraz „GoVital” to samodzielne produkty. Natomiast ubezpieczenie OC jest jednym z elementów składowych innych produktów, np. polis mieszkaniowych lub dla rolników oraz „Na wszelki wypadek”. W przypadku tego ostatniego ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka.

– Ubezpieczenie obejmuje konsekwencje nieszczęśliwego wypadku, m.in. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także zadośćuczynienie za ból, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 200 zł wypłacane po wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagał co najmniej 24-godzinnej hospitalizacji – mówi Anna Materny. – Kupując polisę „Na wszelki wypadek”, możemy rozszerzyć ochronę o klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności w życiu prywatnym, która zabezpieczy przed roszczeniami dotyczącymi naprawienia wyrządzonej szkody – dodaje.

Ubezpieczasz auto, będziesz chroniony na segwayu

Produkty określane jako specjalnie opracowane z myślą o użytkownikach urządzeń transportu osobistego oferują towarzystwa z Grupy PZU. W portfelu PZU SA pojawiło się niedawno OC UTO. W jego ramach zakład pokrywa szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez posiadaczy jego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) w wyniku korzystania z UTO na terenie całej Polski. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest właściciel i współwłaściciel pojazdu, którego dotyczy umowa OC, a także leasingobiorca i kredytobiorca. Druga majątkowa spółka grupy, Link4, od sierpnia ubiegłego roku oferuje z kolei OC dla ekocyklistów. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z użytkowaniem UTO, a także w związku z użytkowaniem zwykłych rowerów, hulajnóg czy deskorolek. Polisa obejmuje szkody powstałe na terenie Europy. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub AC w Link4.

Szeroki zakres sum ubezpieczenia

Jakie są przedziały sum gwarancyjnych i sum ubezpieczenia? W NNW Warty wahają się one od 5 do 200 tys. zł. W przypadku ubezpieczenia sprzętu poza domem maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, natomiast suma gwarancyjna w OC w życiu prywatnym mieści się w przedziale od 10 tys. zł do 1 mln zł. W Avivie sumy mieszczą się w ramach sumy ubezpieczenia umowy głównej, natomiast w casco roweru maksymalna wynosi 5 tys. zł. Z kolei w AXA suma OC w ubezpieczeniu nieruchomości waha się od 10 do 400 tys. zł, zaś w ubezpieczeniu szkolnym wynosi maksymalnie 20 tys. zł.

– W zależności od produktu suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym może wynosić od 100 tys. do 2 mln zł. W przypadku ubezpieczeń sprzętu sportowego suma ubezpieczenia może wynosić od 10 tys. – wyjaśnia Daria Kołakowska.

Natomiast suma gwarancyjna w oferowanym przez PZU SA OC UTO to 5 tys. zł na jeden wypadek, bez względu na liczbę poszkodowanych. Zaś w Wiener TU w przypadku ubezpieczenia „Na wszelki wypadek” można wybrać sumę 20, 40, 60 lub 100 tys. zł na jedną ubezpieczoną osobę. W przypadku ubezpieczenia „Cztery kąty” można wybrać sumę pomiędzy 10 a 40 tys. zł na jednego ubezpieczonego.

Sprzedaż głównie przez agentów

Ile kosztuje ochrona dla użytkownika UTO we wspomnianych powyżej ofertach? W Link4 to 25 zł na cały rok przy sumie gwarancyjnej w wysokości 25 tys. zł. – W ubezpieczeniu szkolnym OC kosztuje 15 zł rocznie. OC w ubezpieczeniu nieruchomości, w zależności od wariantu i sumy – od 18 zł (wariant Standard, suma gwarancyjna 10 tys. zł, na terytorium Polski) do 486 zł (wariant Premium, 400 tys. zł, cały świat) – wylicza Jacek Rink.

– W przypadku pakietu „Cztery kąty”, czyli ubezpieczenia mieszkania, składka jest szacowana indywidualnie i zależy od wielu komponentów – zakresu polisy, lokalizacji nieruchomości, jej wielkości itd. Polisa „GoVital” w wariancie podstawowym kosztuje od 149 zł na rok, natomiast w pakiecie „Na wszelki wypadek” ceny różnią się w zależności od zakresu – tłumaczy Anna Materny.

W przypadku innych towarzystw określenie wysokości składki było trudniejsze.

– Oferowana ochrona związana z użytkowaniem UTO jest uwzględniana w ramach pakietowego ubezpieczenia mieszkania. Niestety jest zbyt dużo zmiennych, aby móc precyzyjnie wskazać wysokość składki – wyjaśnia Dawid Korszeń. W Avivie składka zaczyna się od kwoty 100 zł, natomiast Ergo Hestia i PZU nie odpowiedziały na pytanie o wysokość składki.

Warta, Aviva, Ergo Hestia, AXA i Wiener oferują ten typ ochrony za pośrednictwem kanału agencyjnego. Aviva i AXA prowadzą ponadto dystrybucję direct, natomiast Ergo Hestia sprzedaje wybrane oferty za pośrednictwem internetu. Sprzedaż online polisy „GoVital”prowadzi także Wiener, który umożliwia zawarcie umowy w placówce.

Zakłady wstrzemięźliwe w rozbudowie oferty

Czy ubezpieczyciele planują rozbudowę oferty, np. wprowadzenie nowych opcji ochrony, nowych form dystrybucji, wdrożenia polis na żądanie? Michał Glizia deklaruje wprost: Aviva w najbliższym czasie nie przewiduje żadnych zmian. Podobnie Ergo Hestia, która jest nieco mniej kategoryczna. – Stale prowadzimy dialog z naszymi agentami, którzy zgłaszają nam na bieżąco potrzeby klientów. Oferta podlega naturalnej ewolucji w związku ze zmieniającymi się potrzebami klientów – mówi Daria Kołakowska.

Jeszcze bardziej dyplomatyczna jest AXA.

– Mamy wypracowane rozwiązania systemowe i procesy, które pozwalają nam na szybkie reagowanie na potrzeby rynku i w krótkim czasie wdrażanie nowych produktów. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Mobilne Miasto, dzięki czemu rozmawiamy u źródła, z operatorami UTO, o potrzebach, szansach i ograniczeniach związanych z ubezpieczeniami użytkowników – mówi Jacek Rink.

Do wdrożenia oferty dla użytkowników urządzeń transportu osobistego szykuje się za to UNIQA Polska.

– Nie mamy takiego produktu, planujemy wprowadzić go w kolejnym roku – zapowiada Katarzyna Ostrowska, rzeczniczka prasowa ubezpieczyciela.

Poszerzenia portfela nie wyklucza też Wiener.

– Obecnie nasza oferta zapewnia ochronę dla użytkowników transportu mobilnego. Nie wykluczamy jednak stworzenia zupełnie oddzielnego produktu dla nich. Jest to jednak zależne od rozwoju tego rynku i trendów na nim panujących – przyznaje Anna Materny.

UbezpieczycielRodzaj ochronyW ramach jakiej ofertysuma ubezpieczeniaskładka
Avivacasco roweru, assistance roweru, OC w życiu prywatnymubezpieczenie mieszkaniowe Twój Domw casco roweru maksymalnie 5 tys. zł, pozostałe w ramach SU umowy głównejOd 100 zł
AXA UbezpieczeniaOC w życiu prywatnymubezpieczenie nieruchomości Twoje Miejsce, Ubezpieczenie SzkolneOC w ubezpieczeniu nieruchomości – od 10 do 400 tys. zł, w ubezpieczeniu szkolnym – maksymalnie 20 tys. zł.OC – 15 zł rocznie w ubezpieczeniu szkolnym. OC 18-486 zł (w zależności od wariantu) w ubezpieczeniu nieruchomości
Wartaochrona sprzętu poza domem, OC w życiu prywatnym, NNWWarta Dom Komfort; OC i NNW może też nabyć samodzielnieNNW od 5 do 200 tys. zł, ubezpieczenie sprzętu poza domem  max. 10 tys. zł, natomiast w suma gwarancyjna w OC w życiu prywatnym mieści się w przedziale 10 tys. zł – 1 mln złIndywidualnie, w zależności od różnych zmiennych
Ergo HestiaOC w życiu prywatnymERGO 1, ERGO 7, Moja Firma, ERGO Podróż czy ERGO SportOC w życiu prywatnym może wynosić od 100 tys. do 2 mln zł, w ubezpieczeniu sprzętu sportowego od 10 tys.brak informacji
PZUOC w życiu prywatnym (OC UTO)OC ppm.5 tys. zł na jeden wypadek bez względu na liczbę poszkodowanychbrak informacji
Link4OC w życiu prywatnym (OC ekocyklisty)OC ppm. i AC25 tys. zł25 zł rocznie przy sumie ubezpieczenia 25 tys. zł
Wiener TUGo Vital, NNW, OC w życiu prywatnym„Na wszelki wypadek” i „GoVital” to samodzielne produkty. OC elementem składowym innych produktów, np. ubezpieczeń mieszkaniowych i dla rolników oraz „Na wszelki wypadek”„Na wszelki wypadek” 20, 40, 60 lub 100 tys. zł na jedną ubezpieczoną osobę. W NNW do ubezpieczenia „Cztery kąty” 10–40 tys. zł na jednego ubezpieczonego.Go Vital od 149 zł, w pozostałych składka szacowana indywidualnie

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl