Jakie zmiany w otoczeniu prawnym czekają ubezpieczenia?

0
800

Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za sektor ubezpieczeń, podczas wystąpienia w pierwszym dniu IX Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazał kwestie, które będą kształtować ład na rynku ubezpieczeń w Polsce w najbliższych latach oraz absorbować aktywność KNF.

Wiceprzewodniczący KNF przypomniał o trwających pracach nad rewizją i nowelizacją dyrektywy Wypłacalność II, która wprowadzi uproszczenia dla zakładów ubezpieczeń o niskim profilu ryzyka. Zaznaczył, że uproszczenia te jako wyraz stosowania zasady proporcjonalności będą dotyczyć kalkulacji wymogów kapitałowych oraz zakresu i częstotliwości raportowania danych sprawozdawczych. 

„Dużo większy wpływ na sektor będzie miała dyrektywa wprowadzająca ramy dla procesów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Dyrektywa ta wprowadza kolejny obok systemu Wypłacalność II filar bezpieczeństwa dla rynku ubezpieczeniowego, mający na celu ograniczenie niekontrolowanych upadłości zakładów ubezpieczeń, które mogą negatywnie wpływać na stabilność sektora oraz reputację branży. Część z proponowanych rozwiązań z powodzeniem funkcjonuje już obecnie w sektorze bankowym i dlatego bazowanie na tych doświadczeniach, przy braku doświadczeń z innych sektorów rynku finansowego, jest uzasadnione. Jesteśmy jednak świadomi, że sektor ubezpieczeń posiada inną od sektora bankowego specyfikę – w szczególności w odniesieniu do zakresu gwarantowanych świadczeń, horyzontu czasowego umów ubezpieczenia, czy też roli w gospodarce. Regulacje systemu Wypłacalność II już obecnie zawierają też pewne rozwiązania o charakterze wczesnej interwencji. Dlatego rozwiązania bankowe nie mogą być po prostu skopiowane, ale muszą zostać dostosowane do specyfiki sektora ubezpieczeniowego, stąd też ważny jest udział w pracach nad poszczególnymi regulacjami unijnymi” – podkreślił Krystian Wiercioch.

Wiceprzewodniczący KNF zwrócił też uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym finansowaniem oraz z czynnikami ESG, mającymi bardzo wysoką pozycję na liście priorytetów UE i mocno wpływającymi na regulacje względem podmiotów rynku finansowego. Przypomniał, że tematyka zmian klimatycznych wiąże się też z bezpieczeństwem ostrożnościowym i stabilnością systemu finansowego. Przejawem tego na rynku ubezpieczeniowym są np. klimatyczne testy warunków skrajnych mające na celu określenie wrażliwości kondycji ubezpieczycieli na zmiany klimatu.

Krystian Wiercioch uchylił też rąbka tajemnicy odnośnie do najbliższych planów nadzoru na najbliższy czas. Zdradził, że KNF będzie badać odporność sektora na pojawiające się zagrożenia makroekonomiczne, geopolityczne i ryzyka klimatyczne. W ten sposób nadzór chce budować w zakładach ubezpieczeń świadomość możliwych ryzyk, jakie mogą się zmaterializować w najbliższym czasie, oraz zachęcać do podejmowania działań zaradczych w obszarze zarządzania ryzykiem i zarządzania kapitałem. 

„Wydanie Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (…) to jest dopiero początek drogi mającej na celu poprawę jakości tego procesu. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w tym segmencie otrzymały już arkusze do samooceny, które po wypełnieniu będą przedmiotem analiz organu nadzoru. Chcemy bowiem zapewnić, że warunki prowadzenia działalności na tym rynku będą jednakowe dla wszystkich podmiotów, a przewaga konkurencyjna będzie budowana poprzez wysoką jakość procesów oceny ryzyka i obsługi klienta, a nie poprzez pogarszanie jakości procesów obsługowych i zaniżanie świadczeń” – powiedział Krystian Wiercioch.

Wiceprzewodniczący KNF przypomniał też, że zakończył się już czas na zgłaszanie uwag do rekomendacji dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, które zastąpią obecnie obowiązujące rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu. Po przeanalizowaniu otrzymanych uwag i stanowisk wszystkie zainteresowane podmioty zostaną zaproszone do dialogu, tak aby lepiej zrozumieć ich charakter. Krystian Wiercioch zapewnił, że celem KNF jest przygotowanie rekomendacji zgodnej z prawem, użytecznej dla zakładów ubezpieczeń, ale też ograniczającej ryzyko misselingu produktów o charakterze inwestycyjnym. 

Nadzór kontynuuje ponadto monitoring adekwatności składek w ubezpieczeniu OC ppm i podejmuje działania w odniesieniu do wybranych podmiotów, które naruszają przepisy prawa w tym zakresie i wpływają negatywnie na stabilność innych zakładów ubezpieczeń. Identyfikuje też potrzebę szerszej analizy, tj. obejmującej inne linie biznesowe, w których utrzymują się ujemne wyniki techniczne, i nie są one uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami.

Całe wystąpienie można przeczytać na stronie KNF.

(AM, źródło: KNF)