KNF: 1,5 mln zł kary pieniężnej dla TUnŻ Europa

0
665

13 listopada Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zdecydowała o nałożeniu na TUnŻ Europa kary pieniężnej w wysokości 1,5 miliona złotych. Nadzór wyjaśnił, że powodem ukarania zakładu były: brak zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, lokowanie środków finansowych w aktywa, których ryzyka towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać.

W toku postępowania KNF uznała, że TUnŻ Europa, konstruując ofertę UFK DEBT & EQUITY II, nie dopasowało zakładanych zobowiązań wobec klientów do odpowiednich aktywów, które miały te zobowiązania zabezpieczyć, biorąc pod uwagę maksymalne możliwe zaangażowanie produktu w kategorie aktywów o istotnie ograniczonej płynności. Jego konstrukcja dopuszczała lokowanie do 100% aktywów w aktywa o niskiej płynności w postaci certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których statuty przewidywały wysokie zaangażowanie w wierzytelności – lokaty o istotnie ograniczonej płynności. „Jednocześnie konstrukcja produktu zakładała pozostawienie podmiotowi zarządzającemu UFK DEBT & EQUITY II pełnej swobody w zakresie decydowania o lokowaniu aktywów, w zależności od jego oceny sytuacji rynkowej. Oznacza to, że nie został wprowadzony efektywnie działający system zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do produktu UFK DEBT & EQUITY II, który zapewniłby Towarzystwu realną możliwość zarządzania w/w obszarami” – głosi komunikat Komisji.

Ponadto w toku postępowania stwierdzono, że w przyjętej przez TUnŻ Europa konstrukcji oferty brak było faktycznej możliwości określenia i mierzenia ryzyka płynności w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których certyfikaty inwestycyjne stanowiły aktywa produktu oraz zarządzania tym ryzykiem, w sytuacji pozostawienia podmiotowi zarządzającemu swobody w modelowaniu portfela inwestycyjnego oferty w stopniu pozwalającym na dowolne kształtowanie składu portfela inwestycyjnego, jego płynności oraz poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. „Konstruując w/w produkt nie wzięto pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu (m.in. poprzez wskazanie kategorii lokat i limitów inwestycyjnych). Towarzystwo nie zapewniło sobie możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy, w których certyfikaty inwestycyjne inwestowano środki UFK DEBT & EQUITY II. Ponadto Towarzystwo nie było stroną żadnej umowy, która dawałaby mu realną możliwość wpływania na podmiot zarządzający w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji UFK DEBT & EQUITY II” – napisano.

KNF poinformowała, że nakładając powyższą karę, miała na względzie, iż brak dopasowania aktywów do zobowiązań w produkcie narażał klientów na ryzyko braku wypłat świadczeń w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. „Ponadto w tej sprawie doszło do naruszenia istotnej regulacji obligującej zakłady ubezpieczeń do zachowania ostrożności w zakresie lokowania środków finansowych” – zaznaczyła Komisja.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za te naruszenia wynosi  2 458 130 zł.

(AM, źródło: KNF)