KNF: Ponad 2,1 miliarda złotych z grupowych ubezpieczeń na życie w I kwartale

0
775

Przypis składki z grupowych ubezpieczeń na życie nadal rośnie, natomiast sprzedaż i wynik techniczny w segmencie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są coraz gorsze  – m.in. takie wnioski płyną z „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku”, opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Według dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej nadzoru, na dzień 31 marca 2020 r. przychody zakładów ubezpieczeń wyniosły 22,1 mld zł. W ich strukturze dominowały składka przypisana brutto (75,76% ogólnej wartości) i niezrealizowane zyski z lokat (6,98%; wraz z przychodami z lokat wyniosły prawie 12,76%). Ogółem przychody zakładów ubezpieczeń były o 0,33 mld zł (1,5%) wyższe od odnotowanych rok wcześniej. Składka przypisana brutto krajowych zakładów na koniec marca wyniosła 16,74 mld zł i była o 2,4% wyższa niż rok wcześniej.

Rośnie składka z umów grupowych

W dziale I nastąpił spadek składki z działalności bezpośredniej – o 0,27%, do 5,22 mld zł. Zakłady zebrały 2,14 mld zł składek brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych oraz 3,08 mld zł z umów indywidualnych.  W stosunku do I kw. 2019 r. składka z „grupówek” wzrosła o 0,06 mld zł, a z polis indywidualnych zmniejszyła się o 0,07 mld zł. Wzrost składki grupowej wykazało 16 zakładów a 11 odnotowało spadek przypisu z umów indywidualnych. Osiem spośród 25 zakładów działu I (9 przed rokiem) posiadało ponad 50% udział składki z ubezpieczeń grupowych w całym portfelu.

Z danych zebranych przez KNF wynika również, że przypis z wpłat jednorazowych w I kw. 2020 r. osiągnął poziom 0,93 mld zł (-0,17 mld zł r/r). Natomiast składka płacona okresowo zwiększyła się o 0,16 mld zł, do 4,29 mld zł. Spadek składki opłacanej jednorazowo rok do roku wykazało 12 zakładów. Jedynie 6 zakładów działu I posiadało przekraczający 50% udział składek jednorazowych w całym portfelu ubezpieczeń (wynik identyczny jak przed rokiem).

Ubezpieczenia od skutków żywiołów rosną najmocniej

Z kolei towarzystwa majątkowe zebrały 11,53 mld zł – o 3,66% (0,41 mld zł) więcej niż na koniec marca 2019 r. Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 14 grupach ubezpieczeń. Największy – w ubezpieczeniach grup 8 i 9. W grupie 9 składka wzrosła o 0,09 mld zł (11,91%). do 0,82 mld zł, natomiast w grupie 8 – o 0,08 mld zł (7,33%), do 1,18 mld zł. Istotny wzrost składki miał również miejsce w grupie 15 (gwarancje ubezpieczeniowe). Tam przypis zwiększył się o 0,05 mld zł (15,11%), do 0,36 mld zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem cztery grupy zanotowały spadek składki. Największy z nich – 0,05 mld zł (1,33%), do 14,92 mld zł – miał miejsce w grupie 10 (OC komunikacyjne).

W ramach reasekuracji czynnej wysokość składki przypisanej brutto wyniosła 1,23 mld zł i była wyższa o 0,01 mld zł (10,25%) niż rok wcześniej.

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec marca 2020 roku dominowała „komunikacja” (grupy 3 i 10), stanowiąca łącznie 57,68% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział gr. 10 wyniósł 35,83%, natomiast gr. 3 – 21,85%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się o 1,88 pkt proc. w porównaniu do I kw. ub.r.

Ponad 10,5 mld zł wypłaconych odszkodowań

Łączne koszty zakładów wyniosły 21,05 mld zł – o 0,41 mld zł (1,99%) więcej niż w I kw. 2019 r. W ich strukturze dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (50,29% ogólnej wartości) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,14%). W pierwszych trzech miesiącach obecnego roku wypłacono w ujęciu brutto 10,59 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. Wartość ta zwiększyła się r/r o 0,38 mld zł (3,73%). Autorzy raportu tłumaczą wzrost efektem wyższych wypłat odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Znaczące pogorszenie wyniku technicznego w OC

Wynik techniczny ZU wyniósł 1,48 mld zł, co oznacza wzrost o 3,14% r/r. Na lepszą rentowność techniczną całego sektora wpłynął wzrost w dziale I (0,79 mld zł, +7,86% r/r), gdyż dział II odnotował spadek o 1,83%, do poziomu 0,69 mld zł.

W sektorze majątkowym największe pogorszenie wyniku technicznego odnotowano w grupie 10 (OC komunikacyjne). Wskaźnik ten obniżył się o 0,13 mld zł (71,22%), do 0,05 mld zł oraz w grupie 13 (OC ogólne) – o 0,05 mld zł (61,68%), do 0,03 mld zł.

Największy wzrost wyniku technicznego odnotowano w grupie 8 (+202,51% do 0,04 mld zł). Autorzy raportu tłumaczą, że główną przyczyną wzrostu były przede wszystkim: niższa liczba szkód powodowanych przez zjawiska atmosferyczne, a w konsekwencji mniejsza wartość przyrostu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych, przy jednoczesnym wzroście przychodów z tytułu składki przypisanej brutto.

Zyski i aktywa

Wynik finansowy netto sektora po 3 miesiącach tego roku wyniósł 1,05 mld zł i spadł o 7,39% r/r. W dziale I zysk netto uplasował się na poziomie 0,65 mld zł (+28,35% r/r), natomiast w dziale II osiągnął wartość 0,4 mld zł (-36,29% r/r).

Na koniec I kw. 2020 r. wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 192,38 mld zł, z czego 89,37 mld zł stanowiły aktywa sektora życiowego, natomiast 103,01 mld zł – majątkowego. Wzrost aktywów rok do roku odnotowano jedynie w zakładach non-life (+2,9%).

(AM, źródło: KNF)