KNF przedstawiła osiągnięcia finansowe rynku ubezpieczeń w 2019 roku

0
1692

Jedna trzecia ubiegłorocznego przypisu składki z ubezpieczeń na życie została zebrana z umów grupowych. Z kolei w dziale II blisko dwie trzecie przychodów ze składek pochodziło z ubezpieczeń dla kierowców. Mimo znaczącego spadku sprzedaży komunikacyjnych polis OC, wynik techniczny w tym segmencie zbliżył się do kwoty miliarda złotych – wynika z „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2019 roku”, opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Według dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej nadzoru, ubiegłoroczne przychody zakładów ubezpieczeń (ZU) wyniosły 83,12 mld zł. W ich strukturze dominowały: składka przypisana brutto (76,79% ogólnej wartości) i przychody z lokat (8,69%; wraz z niezrealizowanymi zyskami z lokat wyniosły prawie 13,3%). Ogółem przychody zakładów ubezpieczeń były o 3,55 mld zł (4,46%) wyższe od odnotowanych w poprzednim roku. Składka przypisana brutto krajowych zakładów w 2019 r. wyniosła 63,83 mld zł i była o 2,69% wyższa niż rok wcześniej.

Rośnie składka z umów grupowych

W dziale I nastąpił spadek składki o 2,01%, do 21,27 mld zł. ZU na życie zebrały 8,44 mld zł składek brutto z tytułu ubezpieczeń grupowych oraz 12,82 mld zł z umów indywidualnych.  W stosunku do 2018 r. składka z „grupówek” wzrosła o 0,13 mld zł, a z polis indywidualnych zmniejszyła się o 0,57 mld zł. Wzrost składki grupowej wykazało 12 zakładów i tyle samo odnotowało spadek przypisu z umów indywidualnych. Dziewięć spośród 25 ZU działu I (8 przed rokiem) posiadało ponad 50% udział składki z ubezpieczeń grupowych w całym portfelu.

Z danych zebranych przez KNF wynika również, że przypis z wpłat jednorazowych osiągnął w 2019 r. poziom 4,53 mld zł (-0,72 mld zł r/r). Natomiast składka płacona okresowo zwiększyła się o 0,29 mld zł, do 16,73 mld zł. Spadek składki opłacanej jednorazowo rok do roku wykazało 14 zakładów. Jedynie 6 ZU działu I posiadało przekraczający 50% udział składek jednorazowych w całym portfelu ubezpieczeń (wynik identyczny jak przed rokiem).

Ponad ćwierć miliarda mniej z OC

Z kolei towarzystwa majątkowe zebrały 42,56 mld zł – o 5,21% (2,11 mld zł) więcej niż na koniec 2018 r. Wzrost przypisu z działalności bezpośredniej odnotowano w 15 grupach ubezpieczeń. Największy – o 0,37 mld zł (4,41%), do 8,67 mld zł w ubezpieczeniach grupy 3 (AC). W porównaniu z poprzednim rokiem trzy grupy zanotowały spadek składki. Największy z nich – 0,26 mld zł, czyli 1,69%, do 14,92 mld zł – miał miejsce w gr. 10 (OC komunikacyjne).

W ramach reasekuracji czynnej wysokość składki przypisanej brutto wyniosła 2,89 mld zł i była wyższa o 0,58 mld zł (25,16%) niż rok wcześniej.

W strukturze ubezpieczeń osobowych i majątkowych bezpośrednich na koniec 2019 roku dominowała „komunikacja” (grupa 3 i 10), stanowiąca łącznie 59,47% składki przypisanej brutto działu II z działalności bezpośredniej, przy czym udział gr. 10 wyniósł 37,62%, natomiast gr. 3 – 21,85%. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych zmniejszył się o 2,09 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Trzymiliardowy wzrost kosztów

Łączne koszty ZU wyniosły 75,9 mld zł – o 2,89 mld zł (3,96%) więcej niż w 2018 r. W ich strukturze dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (53,84% ogólnej wartości) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (22,5%). W 2019 r. wypłacono w ujęciu brutto 40,87 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. Wartość ta zmniejszyła się r/r o 0,81 mld zł (1,95%). Autorzy raportu tłumaczą tę obniżkę efektem spadku wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie.

Coraz bliżej 1 mld zł zysku technicznego w OC

Wynik techniczny ZU wyniósł 6,18 mld zł, co oznacza wzrost o 2,71% r/r. Na lepszą rentowność techniczną całego sektora wpłynął wzrost w dziale I (3,25 mld zł,+5,4% r/r), gdyż dział II odnotował spadek o 0,1%, do poziomu 2,93 mld zł.

W sektorze majątkowym największe pogorszenie wyniku technicznego odnotowano w grupie 3 (-42,19% r/r, do 0,46 mld zł) oraz w grupie 8 (-69,38%, do 0,1 mld zł). Autorzy raportu tłumaczą, że główną przyczyną gorszej rentowności w AC było zwiększenie szkodowości spowodowane wzrostem częstości szkód oraz średniej wypłaty w wyniku wzrostu cen części zamiennych i stawek za roboczogodzinę. Z kolei na spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami wpływ miał przede wszystkim wzrost szkodowości spowodowany zaistnieniem ponadnormatywnej liczby szkód powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych (m.in. porywisty wiatr, opady deszczu i gradu). Ponadto wystąpiły duże szkody rzeczowe spowodowane przez pożary.

Największy wzrost odnotowano natomiast w grupie 10 – z 0,44 mld zł do 0,9 mld zł (+102,9% r/r). Według KNF był to w głównej mierze efekt obniżenia szkodowości w związku z niższą częstością szkód. Ponadto w ub.r. nie nastąpiło doszacowanie rezerw dotyczących roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku, co wpłynęło na pogorszenie wyniku technicznego w roku poprzednim.

Zyski, aktywa, kapitał

Z kolei wynik finansowy netto sektora wyniósł 7,22 mld zł i wzrósł o 8% r/r. W dziale I zysk netto uplasował się na poziomie 2,58 mld zł (+5,72% r/r), natomiast w dziale II osiągnął wartość 4,64 mld zł (+9,31% r/r).

Na koniec 2019 r. wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 194,01 mld zł, z czego 93,85 mld zł stanowiły aktywa sektora życiowego, natomiast 100,16 mld zł – majątkowego. W minionym roku wzrost aktywów r/r odnotowano jedynie w zakładach non-life (+2,98%). Z kolei wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto dla celów rachunkowości zakładów ubezpieczeń wyniosła 149,19 mld zł (78,95 mld zł dział I, 70,24 mld zł dział II).

Na koniec 2019 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w Polsce posiadało 59 krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji – 26 zakładów ubezpieczeń działu I, 32 działu II oraz 1 zakład reasekuracji. Na krajowym rynku ubezpieczeń przeważa kapitał zagraniczny:  jako dominujący występuje w 17 ZU na życie I oraz w 20 ZU majątkowych.

AMnews@gu.home.pl

(źródło: KNF)