KNF: „Tak” dla założeń interwencji produktowej dotyczącej „uefek”

0
459

29 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP1, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

Prace analityczne Komisji nad interwencją w segmencie polis z UFK były prowadzone już od kilku miesięcy. Dotyczą one ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży „uefek”, charakteryzujących się nieakceptowalnymi w punktu widzenia organu nadzoru cechami. Do tych elementów KNF zaliczyła m.in. brak realnych korzyści dla ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia z zakupu polisy z UFK.

Innymi cechami zaliczonymi przez nadzór do niedopuszczalnych są: lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną zbywalnością a także przekazywanie inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości.

KNF poinformowała, że potwierdzenie istnienia poważnych obaw dotyczących ochrony inwestorów, wynikających z oferowania na rynku finansowym ubezpieczeń na życie z UFK charakteryzujących się w/w cechami, skutkować może podjęciem decyzji o interwencji produktowej, której celem będzie wyeliminowanie z oferty zakładów ubezpieczeń tego typu ofert.

Kolejnymi krokami dotyczącymi procesu wydawania decyzji będą m.in. konsultacje z wybranymi organami nadzoru państw członkowskich, EIOPA oraz samym sektorem ubezpieczeń. Zakończenie prac nad interwencją produktową planowane jest najpóźniej na II kwartał 2020 roku.

Działania dotyczące „uefek” są jednym z przedsięwzięć realizowanych przez KNF w celu sprostania jednemu z jej najważniejszych wyzwań, jakim dla przewodniczącego Komisji Jacka Jastrzębskiego jest zwiększenie ochrony konsumenta na rynku finansowym. Sam temat polis z UFK jest jednym z najczęściej podejmowanych przez szefa nadzoru. Jacek Jastrzębski mówił o nim m.in. podczas tegorocznego Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ubezpieczeniom z grupy 3 działu I było też poświęcone specjalne spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego oraz Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym z zakładami ubezpieczeń oferującymi „uefki”, jakie odbyło się 16 września tego roku.

***

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. U. UE. L. z 2014 r. poz. 352, str. 1 ze zm.).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl