KNF: Ubezpieczyciele i reasekuratorzy mogą wypłacić dywidendę, ale pod pewnymi warunkami

0
292

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 9 grudnia przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej zakładów: ubezpieczeń, reasekuracji oraz ubezpieczeń i reasekuracji w 2022 roku. KNF dopuściła możliwość podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy wspomnianych powyżej podmiotów, ale tylko przez te firmy, które spełnią określone warunki.

Komisja podkreśliła, że dywidendę mogą wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają dla wypłat z zysku roku 2020 i 2021 łącznie poniższe kryteria:

  1. Otrzymały w ramach BION za 2020 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą. Ocena ryzyka została podana według makroskali (ocena dobra, tj. 1,00 {od 1,00 do 1,74}; ocena zadowalająca, tj. 2,00 {od 1,75 do 2,49}; ocena budząca zastrzeżenia, tj. 3,00 {od 2,50 do 3,24}; ocena niedostateczna, tj. 4,00 {od 3,25 do 4}).
  2. W poszczególnych kwartałach obecnego roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego, rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR).
  3. W 2021 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
  4. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w sektorze życiowym oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla działających w sektorze non-life.

Podmioty spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100% wielkości zysku wypracowanego w 2020 r. z uwzględnieniem dotychczas wypłaconych dywidend z zysku za ten rok, oraz 50% wielkości zysku wypracowanego w 2021 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na 31 grudnia 2021 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II.

KNF zaznaczyła, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy zakłady powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a zwłaszcza z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla danego zakładu.

(AM, źródło: KNF)