KNF: Ubezpieczyciele mogą wypłacić dywidendę. Ale pod pewnymi warunkami

0
247

16 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, reasekuracji oraz ubezpieczeń i reasekuracji. Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów.

Mając na względzie sytuację sektora ubezpieczeń oraz stan bazy kapitałowej poszczególnych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, Komisja zaleciła, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają:

  1. dla wypłat z zysku roku 2019 – kryteria określone w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z dnia 3 grudnia 2019 r.;
  2. dla wypłat z zysku roku 2020 następujące kryteria łącznie:
  • ocena ryzyka dobra lub zadowalająca w ramach BION za 2019 rok;
  • w poszczególnych kwartałach 2020 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR);
  • w 2020 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla wspomnianych powyżej zakładów z działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II.

KNF postanowiła, że podmioty spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100% wielkości zysku wypracowanego w 2019 r. oraz 50% w 2020 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów działu II. Według nadzoru podmioty spełniające w/w kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu.

(AM, źródło: KNF)