Warta, Generali i Open Life ukarane przez KNF

0
896

16 lipca na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie kar finansowych dla Warty, Open Life oraz Generali.

Najwyższą sankcję – 200 tys. zł – KNF nałożyła na Open Life. Towarzystwo zostało ukarane za brak zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do UFK w ramach produktu Capital Plus, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz lokowanie środków funduszy w ramach Capital Plus w aktywa, dla których towarzystwo nie mogło właściwie określić ryzyka, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać, co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Maksymalny wymiar kary pieniężnej za powyższe naruszenia wynosi 2 266 851,93 zł.

Nieco mniej – 155 tys. zł – musi zapłacić majątkowa spółka Generali. Nadzór nałożył karę na towarzystwo za 28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Komisja podkreśliła, że zakład podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

Na tym samym posiedzeniu KNF utrzymała również decyzję z 26 lutego 2021 r. w części nakładającej na TUiR Warta kary pieniężne w łącznej wysokości 39 tys. zł za 4 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Na skutek złożonego przez zakład wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącego wyłącznie części decyzji, Komisja potwierdziła naruszenia. W pozostałym zakresie decyzja ta stała się ostateczna z upływem terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(AM, źródło: KNF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here