KNF: Złagodzenie sankcji finansowej dla PZU SA

0
466

19 listopada odbyło się czterdzieste siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. W jego trakcie KNF podjęła m.in. decyzję w sprawie kary nałożonej na PZU SA w ubiegłym roku. Nadzór jednogłośnie uchylił w całości decyzję z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na zakład kary pieniężnej w wysokości 1,7 mln zł, w związku z naruszeniem przez towarzystwo art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Powodem nałożenia sankcji było stwierdzenie przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego. Decyzja KNF nie oznacza jednak, że PZU SA uniknie kary. Komisja postanowiła bowiem jednocześnie o nałożeniu na ubezpieczyciela dwóch sankcji finansowych w wysokości odpowiednio: 150 tys. i 1,549 mln zł.

Nadzór przypomniał, że PZU SA dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód oraz braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu w odniesieniu do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych.

„W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresu naruszenia. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego” – podała KNF w komunikacie.

(AM, źródło: KNF)