Komisja Europejska konsultuje zmiany w Solvency II

0
462

1 lipca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu zebranie opinii na temat kierunków istotnych zmian w systemie Wypłacalność II (dyrektywie 2009/138 WE i ewentualnie także w rozporządzeniu delegowanym 2015/35) oraz przeprowadzenie wstępnej oceny skutków. Konsultacji podlegają plany działania (1 lipca – 26 sierpnia) oraz dokument konsultacyjny (1 lipca – 21 października).

W ramach wstępnej oceny skutków obywatele i interesariusze rynkowi mają możliwość w swobodny sposób skomentować cele i założenia przeglądu (nowelizacji) przepisów ostrożnościowych Wypłacalności II, przedstawione w nocie Komisji Europejskiej. Natomiast dokument konsultacyjny jest ustrukturyzowaną ankietą (44 pytania). 

Oba dokumenty poruszają wiele ważnych kwestii, m.in. ogólne cele, które powinny przyświecać regulacjom ostrożnościowym dla sektora ubezpieczeniowego, zrównoważony rozwój i wspieranie długoterminowych inwestycji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,  wpływ pandemii Covid-19 na stosowanie przepisów Wypłacalności II, zastosowanie w praktyce zasady proporcjonalności, nadzór nad usługami świadczonymi transgranicznie, przeciwdziałanie niewypłacalności i upadłości podmiotów oraz kryzysom na rynku ubezpieczeniowym, harmonizacja w Unii Europejskiej systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wyzwania związane z cyfryzacją w ubezpieczeniach.

Informacje uzyskane w konsultacjach posłużą Komisji Europejskiej do zaplanowania dalszych działań w przeglądzie 2020 Wypłacalności II, dodatkowo do informacji dostarczanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

(AM, źródło: KNF)