Komisja Europejska pobudzi unijne rynki kapitałowe

0
440

Komisja Europejska (KE) opublikowała 24 września nowy plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem Unii jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Według Komisji duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Jak zauważył Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: – W związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa musieliśmy pilnie przyśpieszyć prace nad stworzeniem unii rynków kapitałowych. Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe, i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych. By gospodarka UE stała się bardziej zrównoważona, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy, musimy wygenerować ogromne inwestycje. Przedstawiony dzisiaj plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego.

Przedstawiony plan działania obejmuje trzy główne cele:

  1. zwiększenie dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, by zagwarantować, że odbudowana gospodarka UE będzie ekologiczna, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy;
  2. zapewnienie, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania;
  3. połączenie krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

W związku z tym Komisja przedstawia dziś 16 ukierunkowanych środków mających na celu osiągnięcie rzeczywistych postępów w realizacji idei unii rynków kapitałowych. W ramach zapowiedzianych środków UE zamierza:

  • stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw dla inwestorów,
  • wspierać ubezpieczycieli i banki w zwiększaniu inwestycji w unijne przedsiębiorstwa,
  • wzmocnić ochronę inwestycji w celu zwiększania skali inwestycji transgranicznych w UE,
  • ułatwić monitorowanie adekwatności świadczeń emerytalnych w całej Europie,
  • ujednolicić lub zharmonizować przepisy dotyczące niewypłacalności,
  • dążyć do poprawy sytuacji w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych i spójnego stosowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych w UE.

(AM, źródło: Komisja Europejska)