Konsultacje w sprawie rozporządzenia dotyczącego OC doradców restrukturyzacyjnych

0
471

14 listopada do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej pełniących funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym.

Zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR), zasadność wydania nowego rozporządzenia wynika z uchwalenia nowelizacji ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912). Ustawa ta wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z późn. zm.). Po zmianie przepis wskazuje wprost, że obowiązkiem ubezpieczenia są objęte także w/w spółki handlowe. W związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi do w/w ustawy konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, które obejmie obowiązkiem OC za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym także spółki handlowe działające jako syndyk, zarządca lub nadzorca.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, co do zasady utrzymuje on obecne rozwiązania. W §2 określono zakres obowiązkowego OC osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, będących syndykiem, zarządcą albo nadzorcą. Ubezpieczeniem będzie objęta odpowiedzialność cywilna osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz spółki handlowej, będących syndykiem, zarządcą albo nadzorcą za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w związku z pełnieniem danej funkcji w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej (§2 ust. 1).

Z zakresu ubezpieczenia wyłączono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody enumeratywnie określone w rozporządzeniu oraz za kary umowne (§2 ust. 2 i 3). Mając na uwadze główny cel ubezpieczenia, w §2 ust. 4 wskazano, iż OC będzie obejmowało wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania. 

Termin powstania obowiązku ubezpieczenia będzie analogiczny z obecnie obowiązującym (§3 projektu). Obowiązek powstanie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podjęcia pierwszej czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem w pierwszym postępowaniu.

Wysokości minimalnych sum gwarancyjnych zostały utrzymane na obecnym poziomie. Nie wprowadzono różnicowania ich wysokości ze względu na formę prawną ubezpieczonego (§4 projektu), ponieważ OC zarówno w przypadku osoby fizycznej, jak i spółki handlowej dotyczy szkód powstałych w związku z pełnieniem (tej samej) funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (syndyk, zarządca, nadzorca). Resort finansów nie otrzymał sygnałów, iż obowiązujące minimalne sumy gwarancyjne zostały wyznaczone na zbyt niskim poziomie.

W §5 projektu został wprowadzony przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów w/w noweli.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)