Korea Płd.: Biznes życiowy bliski nasycenia

0
336

Kombinacja czynników takich jak kryzys demograficzny, reżim niskich stop procentowych i spowolnienie wzrostu gospodarczego wstrzymuje rozwój branży ubezpieczeń na życie w Korei Płd.

Skumulowana roczna stopa wzrostu koreańskiej życiówki za lata 2014–2019 wyniosła zaledwie 0,5%. W 2019 r. wartość branży ubezpieczeń na życie w Korei Płd. wyrażona sumą bezpośredniej składki przypisanej wyniosła 100,5 mld dol. Penetracja ubezpieczeń na życie w Korei Płd. – bezpośrednia składka przypisana jako procent PKB – spadła zdecydowanie z 7,4% w 2014 r. do 6% w 2019 r.

Korea Płd. boryka się z długotrwałym spadkiem wskaźnika dzietności. W 2019 r. spadł on do rekordowo niskiego poziomu 0,8, stanowiącego mniej niż połowę wskaźnika zastąpienia wymaganego dla stabilności populacji. Niska dzietność pociąga za sobą stały spadek liczebności pracujących i negatywnie oddziałuje na wzrost nowych składek.

Spowolnienie sprzedaży ubezpieczeń na życie jest również skutkiem niskich stóp procentowych. W odpowiedzi na warunki ekonomiczne Bank Korei redukuje stopy referencyjne. Przy spadającym oprocentowaniu ubezpieczyciele na życie mają problemy ze sprzedażą produktów z gwarantowanym zwrotem, które są bardzo popularne w kraju. W 2019 r. po raz pierwszy roczne przychody z inwestycji ubezpieczycieli na życie były niższe od wypłat dla ubezpieczonych. W rezultacie ubezpieczyciele odchodzą od sprzedaży produktów z gwarantowanym zwrotem na rzecz produktów ochronnych.

(AC, źródło: Global Data)