KUKE likwiduje opłaty za windykację

0
410

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) poinformowała, że nie będzie pobierać opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi wobec kontrahentów objętych ubezpieczeniem.

W efekcie decyzji ubezpieczyciela, od 21 lipca wszelkie czynności dotyczące windykacji polubownej i koszty postępowania sądowego powstałe na etapie windykacji (przed wypłatą odszkodowania), niezależnie od tego, czy wynikają z transakcji na rynku krajowym, czy za granicą, są całkowicie bezpłatne i pokrywane będą w całości przez KUKE. Aby tak się stało, musi spełnić się kilka przesłanek. Po pierwsze postępowanie windykacyjne prowadzone musi być przez KUKE (w zakresie należności objętych wnioskiem windykacyjnym do Korporacji). Po drugie szczegółowe warunki ubezpieczeniowe nie mogą regulować odmiennie sposobu rozliczeń w zakresie kosztów niż stanowią OWU. Poza tym należność nie może być w całości uznana za nieubezpieczoną na etapie likwidacji szkody, z wyłączeniem spraw całkowicie nieobjętych ubezpieczeniem, rozstrzygniętych prawomocnie na niekorzyść ubezpieczającego/ubezpieczonego w zakresie całej należności oraz spraw spornych.

Nowe zasady dotyczą wszystkich produktów krótkoterminowych z oferty KUKE (kredyt kupiecki nieprzekraczający okresu dwóch lat).

(AM, źródło: KUKE)