Limity w OC oraz gwarancjach dla pośredników zostaną podwyższone

0
1450

26 czerwca Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych trzy projekty rozporządzeń. Projektowane akty wykonawcze dotyczą nowych limitów sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych oraz działalności brokerskiej, a także gwarancji z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Konieczność podwyższenia minimalnych sum gwarancyjnych w tych produktach ochronnych jest związana z przyjęciem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/896 z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwoty bazowe w euro dla OC z tytułu wykonywania zawodu oraz dla trwałej zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Rozporządzenie weszło w życie 9 kwietnia 2024 r. i będzie stosowane od 9 października 2024 r.

Zgodnie z art. 1 pkt. 1 unijnego rozporządzenia kwoty bazowe, które określają minimalną sumę gwarancyjną z powyższego OC lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego w stosunku do każdego roszczenia oraz do wszystkich roszczeń, łącznie zostaną podwyższone odpowiednio do wysokości 1 564 610 euro oraz 2 315 610 euro.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)