Lloyd’s: Sześć miesięcy wzrostu zysku i dyscypliny

0
329

Zysk Lloyd’s przed opodatkowaniem w I półroczu 2019 r. wyniósł 2,3 mld funtów (na koniec czerwca 2018 r. było to 0,6 mld funtów) i wsparty był współczynnikiem łączonym na poziomie 98,8% (95,5% rok wcześniej) oraz przychodem z inwestycji w wysokości 2,3 mld funtów (0,2 mld funtów rok wcześniej).

Jakość bilansu Lloyd’s pozostaje wyjątkowo wysoka. Zasoby netto wzrosły do 32,4 mld funtów (z 28,2 mld funtów na koniec grudnia 2018 r.), a współczynnik wypłacalności do 266% (z 249% w grudniu). Siła finansowa rynku Lloyd’s znalazła odzwierciedlenie w ostatnim potwierdzeniu ratingów przyznanych przez trzy agencje: S&P (A+ silny), AM Best (A doskonały) i Fitch (AA- bardzo silny).

Składka przypisana brutto za I półrocze 2019 r. wyniosła 19,7 mld funtów i wzrosła o 1,8% w stosunku do tego samego okresu 2018 r. Niemniej jednak po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych i wzrostu z nowych syndykatów pozostaje spadek składek o 2,6% r/r. Wynika on ze zmniejszenia się wolumenu biznesu o 6,5%, co z kolei jest skutkiem wzmocnienia dyscypliny przyjmowania do ubezpieczenia.

Współczynnik kosztów operacyjnych zmalał w I półroczu o 1,2 pp., z 39,3% w 2018 r. do 38,1% obecnie. Niższe koszta administracyjne, odzwierciedlające stały wysiłek wkładany w zarządzanie kosztami kontrolowalnymi, przyczyniły się do redukcji o 1,5%, natomiast współczynnik kosztów akwizycji wzrósł o 0,3% wskutek zmian w miksie biznesowym.

John Neal, dyrektor generalny Lloyd’s powiedział: – Napawa optymizmem, że rynek Lloyd’s wykazuje wzrost dyscypliny w 2019 r., o czym świadczy redukcja składki przypisanej brutto i poprawa współczynnika szkód niekatastroficznych za obecny rok underwritingowy. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie koncentracji na zarządzaniu wydajnością dla zachowania tej dynamiki do końca roku i dalej. Wraz z zagwarantowaniem, że nasz rynek potrafi zapewnić zrównoważony, rentowny wzrost, musimy dokonać pewnych odważnych wyborów co do sposobu zaspokojenia oczekiwań naszych klientów i wszystkich interesariuszy w przyszłości. Dzięki strategii Przyszłość w Lloyd’s nasz rynek będzie gotów na stojące przed nami wyzwania i możliwości.

AC