Minister Finansów ułatwi wnioskowanie do rejestru agentów

0
791

30 kwietnia Minister Finansów (MF) skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego taki sam akt dotyczący wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Celem nowych przepisów jest liberalizacja obowiązków formalnych, jakie muszą spełnić wspomniani pośrednicy. To kolejne ułatwienie dla agentów na czas pandemii, jakie przygotowano w ostatnim czasie.

Projektowane rozporządzenie zakłada czasowe odformalizowanie zasad gromadzenia dokumentacji przez zakłady ubezpieczeń (ZU), dopuszczalnych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. poz. 2417). Nowelizacja dopuszcza możliwość składania wniosków do rejestru po zgromadzeniu jedynie kopii wymaganych dokumentów. W takim przypadku ZU składałaby wniosek na podstawie skanów dokumentów. Jednocześnie byłby zobowiązany do uzupełnienia dokumentów w podstawowej formie (oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w terminie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego. Uzasadniając chęć wprowadzenia takiego mechanizmu, MF argumentuje, że w obecnych okolicznościach nie ma możliwości zgromadzenia przez ubezpieczyciela oryginałów dokumentów oraz wykonania poświadczonej ich kopii. Projektodawca podkreślił, że w aktualnej sytuacji uelastycznienie rozwiązań w/w rozporządzenia i dostosowanie ich do możliwości realizacji jest oczekiwane przez podmioty rynku ubezpieczeniowego.

Konsultacje potrwają do 6 maja. Rozporządzenie, którego nowe postanowienia mają obowiązywać wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wspomniany powyżej projekt jest kolejnym ułatwieniem dla pośredników, jakie MF wprowadzi na czas trwania pandemii koronawirusa. 10 kwietnia minister skierował do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (rozporządzenie z 21 sierpnia 2018 r.). Nowe regulacje przewidują zmianę w/w rozporządzenia tak, aby w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego możliwe było przeprowadzenie egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego bez konieczności bezpośredniego udziału czynnika ludzkiego i przeprowadzania go w jednostkowo skonkretyzowanym miejscu. Modyfikacja przewiduje również wyłączenie możliwości wspólnego przeprowadzania egzaminów przez kilka ZU oraz obserwacji egzaminu przez pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Ponadto pozwalają na powiadamianie zdających o niezdaniu egzaminu z wykorzystaniem innego trwałego nośnika, o ile wcześniej ci ostatni wyrażą zgodę na jego użycie, oraz podpisanie powiadomienia o rozpatrzeniu odwołania z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Oba rozwiązania powstały z inspiracji UKNF, która w ten sposób odpowiedziała na postulaty zgłaszane przez pośredników ubezpieczeniowych.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl