NBP: Krajowe zakłady ubezpieczeń są niewielką częścią europejskiego sektora

0
1085

W 2022 r. polski sektor ubezpieczeń odgrywał istotnie mniejszą rolę w gospodarce niż w przypadku innych krajów europejskich. W relacji do PKB jego aktywa wyniosły 6%, zdecydowanie poniżej średniej europejskiej, tj. 57%. Tylko sześć krajów legitymowało się niższym współczynnikiem – wskazał Narodowy Bank Polski w raporcie zatytułowanym „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.”.

Autorzy dokumentu zauważają, że w porównaniu z 2021 r. nastąpił spadek aktywów w prawie wszystkich państwach (średnio o 13%), co było wynikiem wzrostu stóp procentowych wolnych od ryzyka. Na koniec 2022 r. wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń stanowiła jedynie 0,4% całego europejskiego sektora, co klasyfikowało Polskę na 15. miejscu wśród krajów EOG.

Polska specyfika struktury zebranej składki

Składka zebrana przez europejskich ubezpieczycieli wyniosła 1,35 bln euro. Przypis z ubezpieczeń na życie osiągnął poziom 670 mld euro, o około 50 mld euro mniej niż w 2021 r. W biznesie majątkowym zebrano z kolei 690 mld euro, wobec 625 mld euro w 2021 r., z czego 500 mld euro dotyczyło działalności bezpośredniej, a pozostała kwota reasekuracji czynnej. Krajowe zakłady ubezpieczeń odpowiadały za około 1,1% składki europejskiej. Podczas gdy w EOG w zakresie działalności bezpośredniej przeważały produkty z działu I, w Polsce ponad dwukrotnie więcej przychodu generowały polisy non-life. Krajowa działalność reasekuracyjna w zakresie ubezpieczeń majątkowych również znajdowała się poniżej średniej europejskiej. Tylko 6% składki pochodziło z reasekuracji czynnej, podczas gdy w krajach EOG było to 27%.

Niski poziom penetracji

Podobnie jak w przypadku aktywów sektora, Polska miała jeden z najniższych współczynników penetracji ubezpieczeniowej. Jedynie siedem krajów EOG cechowała niższa relacja składki do PKB. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowały się Liechtenstein, Luksemburg i Malta – odpowiednio 90,6%, 67,9% i 52,9%. Jednak w tych państwach znaczna część składki pochodziła z działalności transgranicznej (w Liechtensteinie i Luksemburgu około 50%, a na Malcie prawie 30%). Cechą charakterystyczną dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej była przewaga składki z ubezpieczeń majątkowych nad życiowymi.

W 2022 r. na jednego mieszkańca Polski przypadła składka w wysokości około 390 euro. Tymczasem przeciętny Europejczyk na ubezpieczenie wydał prawie 2,6 tys. euro. Składka na jednego mieszkańca była najwyższa w Liechtensteinie i Luksemburgu (101,3 tys. euro i 63,1 tys. euro). Z kolei na największych rynkach ubezpieczeniowych w Niemczech i Francji wydatki na ubezpieczenie wyniosły odpowiednio 3 i 4,3 tys. euro na osobę.

O raporcie:

Raport „Rozwój systemu finansowego w Polsce” opracowany został przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. W kompleksowy sposób opisuje on regulacje, infrastrukturę i tendencje rozwojowe poszczególnych segmentów krajowego systemu finansowego oraz – w zależności od dostępnych danych statystycznych – zawierają porównania z systemami finansowymi krajów europejskich.

Raport jest dostępny na stronie NBP.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: NBP)