O przyszłości bancassurance oraz dobrych praktykach dotyczących CPI na XII Kongresie Bancassurance

0
1218

16 listopada w Józefowie pod Warszawą, po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19, przedstawiciele banków i zakładów ubezpieczeń spotkali się na XII Kongresie Bancassurance. Wydarzenie zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich przebiegało pod hasłem „Klient, Bank, Ubezpieczyciel – Partnerzy w Bancassurance”.

Dobre praktyki CPI jeszcze w tym roku

Kongres otworzyli Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, i Tadeusz Białek, prezes ZBP. W swoich wystąpieniach zaprezentowali efekty wspólnych działań sektora ubezpieczeniowego i bankowego w zakresie nowelizacji Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, a także dobre praktyki Izby i Związku w zakresie produktów CPI.

– Pracowaliśmy nad propozycjami nowelizacji Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, jak również dobrymi praktykami PIU i ZBP w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki. Zarówno jeden, jak i drugi dokument stanowią odpowiedź na raport i ostrzeżenie EIOPA z 2022 r. i ma przede wszystkim zapewnić odpowiednią wartość produktów ubezpieczeniowych oferowanych klientom przez banki – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Projekt dobrych praktyk dotyczących produktów CPI został następnie przedstawiony przez Piotra Wrzesińskiego oraz Agnieszkę Gocałek z PIU. Dokument oczekuje już tylko na przyjęcie przez Izbę i Związek, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.

Dla dobra klienta, ale i pozostałych uczestników bancassurance

Jak podał serwis banki.pl, opracowując dobre praktyki, ich autorzy uwzględnili cały cykl życia produktu: jego powstawanie, wprowadzenie do obrotu czy obsługę. Wszystko to dla wypracowania zarówno standardów dotyczących klienta, jak i współpracy pomiędzy ubezpieczycielem a bankiem w oferowaniu produktu. Z tego powodu dobre praktyki pozwalają na uwzględnienie specyfiki mniejszych podmiotów w duchu zasady proporcjonalności. Istotnym elementem samoregulacji ma być edukacja klienta. Przewiduje ona również wsparcie spadkobierców w momencie realizacji świadczenia z ubezpieczeń na życie z tytułu zdarzeń losowych związanych ze śmiercią.

Serwis wskazuje, że według dokumentu nadzór nad bankiem-dystrybutorem produktu CPI będzie prowadził zakład ubezpieczeń. Monitoring tej relacji będzie dokonywany w oparciu o wskaźniki, weryfikowane przynajmniej raz do roku. Dobre praktyki podkreślają także znaczenie informacji pochodzących z reklamacji i skarg klientów. W ich analizie niezbędne ma być m.in. wykazanie podstaw reklamacji i czy w jej konsekwencji należałoby zmienić produkt, komunikację z klientem czy też sposób likwidacji szkody.

O bancassurance z różnych perspektyw

W trakcie całodniowych paneli problematyka bancassurance była omawiana z różnych perspektyw przez czołowych ekspertów reprezentujących zarówno instytucje finansowe, jak i przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Finansowego.

Kongres zakończył panel moderowany przez Norberta Jeziolowicza, dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, w którym udział wzięli: Przemysław Pakulski, dyrektor Działu Obsługi Klienta PKO Ubezpieczenia, Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Banccasurance i Sprzedaży Affinity PIU, Tomasz Raczyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń mBanku, Joanna Borysiewicz, odpowiedzialna za bancassurance w Santander Bank Polska, i Maciej Podlewski, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń KNF.

(AM, źródło: LinkedIn, bank.pl)