O ubezpieczeniach upraw rolnych na forum Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

0
164

19 października podczas kolejnego spotkania Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP dyskutowano o systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz potencjalnych kierunkach zmian w tym obszarze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz eksperci reprezentujący środowiska zajmujące się tematyką ubezpieczeń rolnych.

W trakcie dyskusji specjaliści zaprezentowali aktualną sytuację na rynku ubezpieczeń oraz szczegółowe analizy dotyczące uwarunkowań funkcjonowania tego segmentu w odniesieniu do działalności rolniczej. Podkreślano także zróżnicowanie w istniejącym stanie faktycznym pomiędzy ubezpieczaniem upraw rolniczych a ubezpieczaniem zwierząt gospodarskich, szczególnie w warunkach występowania dodatkowych czynników, takich jak ASF czy ptasia grypa.

Osią wystąpień ekspertów uczestniczących w debacie było wskazanie na konieczność zmiany fundamentów aksjologicznych, determinujących kształt systemu ubezpieczeń rolniczych a w ten sposób – konieczność wypracowania zupełnie nowego systemu tej kategorii ubezpieczeń. Zwracano uwagę na nieefektywność obecnych rozwiązań. Podkreślano, że nie mają one charakteru kompleksowego, nie promują właściwego zarządzania ryzykiem i w istocie nie wspierają zasady powszechności ubezpieczeń rolniczych. W wypowiedziach uczestników dyskusji akcentowano konieczność doboru adekwatnych narzędzi dla różnych kategorii ryzyk, które nie są jednakowe w różnych częściach kraju. Ważnym elementem prowadzonej dyskusji była analiza możliwych form instytucjonalnych prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Przedstawiono także rekomendacje dotyczące funkcjonowania ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie oraz form ochrony adekwatnych do skali działalności rolniczej. Z tego punktu widzenia rozważano zasadność różnicowania dostępnych rozwiązań dla różnych kategorii form prowadzenia działalności rolniczej. Ważnym elementem dyskusji była próba określenia relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku ubezpieczeń, w tym znaczenia reorganizacji obecnego systemu z punktu widzenia państwa. Chodzi tu przy tym nie tylko o ujęcie ekonomiczne, ale także fundamentalną rolę, jaką jest zapewnienie bezpiecznego otoczenia prawnego zarówno dla rolników, jak i instytucji ubezpieczeniowych. 

W drugiej części spotkania dyskutowano nad efektywnością systemu ubezpieczeń i czynnikami wpływającymi na zapewnienie stabilizacji produkcji rolniczej a przez to – należytego wsparcia polskich rolników.

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski w podsumowaniu posiedzenia podkreślił, że reforma ubezpieczeń rolniczych w Polsce jest nie tylko bardzo ważna i potrzebna, lecz także niezwykle pilna. Wskazał, że system ubezpieczeń w tej sferze wymaga kompleksowych rozwiązań, uwzględniających zarówno możliwości administracji państwowej, jak i potrzeby rolników a także szeroko pojęte uwarunkowania gospodarcze.

(AM, źródło: prezydent.pl)