OFE aktywne w nadzorze nad spółkami portfelowymi

0
475

W 2023 roku trzy największe OFE brały udział średnio w 78% walnych zgromadzeń spółek pozostających w ich portfelach. Fundusze emerytalne zgłosiły na walnych zgromadzeniach łącznie 15 propozycji uchwał, które dotyczyły podziału wypracowanych zysków, programów motywacyjnych oraz polityki wynagrodzeń. Ponadto OFE zgłosiły 20 kandydatów do rad nadzorczych.

W Polsce najbardziej aktywnymi podmiotami w nadzorze nad spółkami portfelowymi były otwarte fundusze emerytalne. Wykazało to cykliczne badanie aktywności OFE w nadzorze nad spółkami portfelowymi, w którym wzięły udział fundusze związane z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Wyniki ankiety pokazały, że najwyższą aktywność utrzymały trzy największe fundusze. OFE koncentrowały się na propozycjach podziału wypracowanych zysków przez spółki, wyborze niezależnych członków do rad nadzorczych, programach motywacyjnych oraz polityce wynagrodzeń.

PZU regularnym uczestnikiem zgromadzeń akcjonariuszy

Podobnie jak w 2022 r., tak i w 2023 r., liderem obecności na WZA i NWZA był OFE PZU „Złota Jesień”, który wziął udział w 88% łącznych zgromadzeń, a w przypadku NWZA – na 94%. Nationale-Nederlanden OFE wzięło udział w 79% zwyczajnych i nadzwyczajnych WZA i 85% tych drugich. Drugi pod względem aktywów fundusz na rynku Allianz OFE po połączeniu z Avivą miał trzecią aktywność w gronie liderów i był obecny na 68% zgromadzeń spółek portfelowych.

W 2023 fundusze zgłosiły łącznie 20 kandydatów do rad nadzorczych i w większości były to działania skuteczne, bowiem 17 osób zostało powołanych. Fundusze zgłosiły też 2 kandydatów w drodze głosowania grupami, ale w tym przypadku były to działania zakończone fiaskiem. Najbardziej aktywny pod względem zgłaszanych propozycji uchwał w 2023 roku był NN OFE, który zgłosił 5 propozycji. O jeden mniej projekt zgłosił OFE PZU, 3 zgłosił Vienna OFE, 2 Allianz OFE, a 1 projekt fundusz PKO BP Bankowy OFE.

– Fundusze emerytalne sprawują systemowy nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi. W ramach swoich instytucjonalnych i realnych możliwości dbają o jakość decyzji podejmowanych w spółkach, co ma pozytywny wpływ nie tylko na praktyki rynkowe, ale przede wszystkim na interes członków OFE, mierzony także stopami zwrotu. Chcemy, by nasze działania corporate governance spełniały najwyższe standardy międzynarodowe i służyły w kolejnych latach, jako wzór do naśladowania – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezeska IGTE.

OFE postawią na kontynuację

Fundusze ujawniły, że w przyszłości będą nadal koncentrować się na działaniach dotyczących wspierania rozwiązań zgodnych z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, kształtowania polityk wynagrodzeń, w tym programów motywacyjnych, dyscypliny w zarządzaniu kapitałem oraz  niezależnego i profesjonalnego nadzoru nad spółkami. Jednocześnie OFE oczekują poprawy respektowania przez dominujących akcjonariuszy prawa mniejszości do wyboru wskazanych przez nich niezależnych członków rad nadzorczych.

O badaniu

Badanie „OFE w nadzorze nad spółkami portfelowymi” zostało przeprowadzone przez dr. Andrzeja Sołdka i Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych wśród członków izby w kwietniu 2024 r.

(AM, źródło: IGTE)