OFE dobrze pomnażają oszczędności

0
171

Od lutego 2014 roku OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 7,31%, uzyskując wyniki lepsze od waloryzacji, funduszy akcji polskich uniwersalnych, wybranych indeksów rynkowych oraz inflacji i depozytów. Fundusze emerytalne są jedną z najtańszych form zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji – wynika z raportu Analiz Online. 

W analizowanym okresie OFE okazały się najlepszą formą oszczędzania na emeryturę zaraz za funduszami akcji polskich małych i średnich spółek oraz akcji globalnych rynków rozwiniętych. OFE wypracowały wyższą stopę zwrotu od funduszy akcji polskich uniwersalnych, jak i indeksów rynkowych, takich jak WIG20TR czy WIG. Uzyskały też wyższy wynik od inflacji oraz waloryzacji konta i subkonta w ZUS.

Weryfikacji poddany został okres od lutego 2014 roku, czyli od chwili przeniesienia części dłużnej portfela do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do końca 2021 roku. W zestawieniu, oprócz wyników samych OFE, zaprezentowane zostały średnie stopy zwrotu różnych grup funduszy inwestycyjnych. Punkt odniesienia stanowił też wskaźnik waloryzacji składek dla środków gromadzonych przez ZUS w ramach tzw. I filara, wzrost wartości składek ewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, jak również wskaźnik inflacji i oprocentowanie depozytów.

Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE (tj. na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat), przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Metoda ta, w przeciwieństwie do nominalnej stopy zwrotu, bierze pod uwagę wpływ wpłat (i ewentualnych wypłat) kapitału. Takie podejście w syntetyczny sposób pozwala ocenić efektywność uzyskiwanych stóp zwrotu z uwzględnieniem regularności przekazywanych składek.

– Analiza pokazuje, że inwestowanie na rynku kapitałowym, przy odpowiednim składzie portfela, jest rozwiązaniem o wysokiej efektywności. OFE, pomimo zawirowań związanych z pandemią i regulacyjnie zawężonej polityce inwestycyjnej radzą sobie bardzo dobrze i przynoszą wymierne korzyści swoim członkom. Potwierdza to porównanie ich z innymi funduszami i wskaźnikami – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) poszczególnych form oszczędzania

 bez opłat  manipulacyjnychz opłatami manipulacyjnymi
OFE7,31%6,86%
fundusze akcji polskich5,40%4,50%
fundusze akcji polskich MiŚ8,94%8,14%
fundusze akcji globalnych10,32%9,68%
waloryzacja6,78%6,78%
inflacja3,45%3,45%
depozyty1,16%1,16%
WIG20TR3,91%3,91%
WIG202,13%2,13%
WIG5,94%5,94%
subkonto ZUS4,86%4,86%

Dane za okres 31.01.2014-31.12.2021

Korzyści wynikające z regularnego oszczędzania (wypracowany zysk
w PLN)

OFE3946
fundusze akcji polskich2457
fundusze akcji polskich MiŚ4815
fundusze akcji globalnych5922
waloryzacja3891
inflacja1844
depozyty591
WIG20TR2110
WIG201106
WIG3349
subkonto ZUS2675

Wpłacony kapitał 13 274,86 zł, dane za okres 31.01.2014-31.12.2021 

Bazując na wewnętrznych stopach zwrotu (IRR) z poszczególnych form inwestowania, indeksów oraz wybranych wskaźników wyznaczona została hipotetyczna wartość środków, jaka zostałaby zgromadzona na adekwatnych kontach. Za wartość początkową przyjęto kwotę zgromadzoną na koniec grudnia 2021 roku, założono również, że w okresie estymacji nowe środki nie będą wpłacane (a zatem nie będzie pobierana opłata manipulacyjna). Wyższa efektywność kosztowa OFE w dłuższym horyzoncie inwestycji wyraźnie przekłada się na budowanie długoterminowej przewagi w zgromadzonym kapitale względem funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Z każdym rokiem uwypuklona zostaje jednak też strata do funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji polskich MiŚ. Celem tych wyliczeń jest natomiast wskazanie istotności z pozoru nawet niewielkich różnic w osiąganych stopach zwrotu dla wielkości kapitału możliwego do zgromadzenia na jesień życia.

Symulacja korzyści z różnych form oszczędzania po upływie lat (w PLN)

OFE24 50134 85849 592
fundusze akcji polskich20 46726 62734 641
fundusze akcji polskich MiŚ27 75742 58965 348
fundusze akcji globalnych31 37351 27583 800
waloryzacja23 82833 07545 912
inflacja17 91421 22625 150
depozyty14 68915 56116 484
WIG20TR18 63822 57827 352
WIG2015 97717 75119 721
WIG22 18329 60339 504
subkonto ZUS20 21925 63032 489

Dane za okres 31.01.2014-31.12.2021

– Analiza pokazuje, że choć OFE wypadają w porównaniu bardzo atrakcyjnie, to inwestycje w akcje globalne czy sektor MiŚ dały lepsze wyniki. Fundusze emerytalne mogłyby zatem przynieść korzystniejsze stopy zwrotu, gdyby ich polityka inwestycyjna nie była tak zawężona jak obecnie. Możliwość zgromadzenia przez członków OFE większego kapitału z przeznaczeniem emerytalnym jest argumentem, który przesądza o konieczności otwarcia publicznej dyskusji o tym, w co fundusze te powinny móc inwestować – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Pełna treść raportu Analiz Online „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” dostępna jest tutaj.

(KS, źródło: Analizy Online)