OFE utrzymują wysoką jakość nadzoru korporacyjnego nad spółkami portfelowymi

0
267

W 2022 roku trzy największe otwarte fundusze emerytalne brały udział średnio w 73% walnych zgromadzeń spółek pozostających w ich portfelach. W ich trakcie OFE zgłosiły łącznie 9 propozycji uchwał, które koncentrowały się na zwiększeniu poziomu dywidendy, programach motywacyjnych i polityce wynagrodzeń, a także zaproponowały 53 kandydatów do rad nadzorczych.

OFE pozostają największym inwestorem instytucjonalnym na polskim rynku. Wartość tych aktywów w relacji do kapitalizacji, wartości free float i obrotów GPW powoduje, że OFE są inwestorem o potencjalnie największym wpływie na spółki, w które zainwestowane są składki oszczędzających na emeryturę.

– Analiza zaangażowania OFE w nadzorze korporacyjnym roku w 2022 pokazała utrzymanie jej na wysokim poziomie przez liderów rynku i jednocześnie niższą niż w poprzednim okresie aktywność mniejszych funduszy. Zakres podejmowanych działań koncentrował się na wypłacie dywidendy i ustaleniu jej wysokości, zgłaszaniu niezależnych kandydatów do rad nadzorczych, programach motywacyjnych, polityce i wysokości wynagrodzeń w organach spółek. Deklaracje i podejmowane działania OFE w 2022 roku wskazują, że kluczowym problemem ładu korporacyjnego na polskim rynku pozostaje relacja pomiędzy strategicznym a mniejszościowymi akcjonariuszami – tłumaczy dr Andrzej Sołdek, autor badania „Działania OFE w zakresie nadzoru nad spółkami portfelowymi w 2022 roku”, przeprowadzonego wśród członków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w maju 2023 r.

Fundusze podejmowały aktywność także poza WZA. Nadal, tak jak w poprzednich okresach, były skuteczne w ochronie inwestorów mniejszościowych w sytuacjach wezwań na akcje spółki, gdy w ich ocenie proponowana cena w wezwaniu nie odpowiadała wartości godziwej.

Zebrane dane na podstawie ankiet wypełnionych przez PTE zrzeszonych w IGTE w kolejnych edycjach dały możliwość porównania aktywności OFE w nadzorze nad spółkami portfelowymi w latach 2009–2012, 2014–2015, 2018–2021 i w ostatnim objętym badaniem roku. Przez ponad dziesięć lat, przy zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych wykonywania funkcji nadzorczych, OFE utrzymały wysoką aktywność w zakresie wykonywania praw wynikających z posiadanego prawa głosu. Należy szczególnie podkreślić, że istotna zmiana sytuacji finansowej PTE, polegająca na dużym zmniejszeniu ich przychodów w następstwie zmian ustawowych z 2014 roku, nie spowodowała decyzji towarzystw o oszczędnościach kosztowych związanych z nadzorem korporacyjnym nad spółkami portfelowymi. Pomimo niższej motywacji ekonomicznej zaangażowanie największych funduszy w kontrolę nad spółkami pozostawało na wysokim poziomie w całym okresie objętym badaniem.

– Przeanalizowanie aktywności funduszy w okresie ponad dziesięciu lat dowiodło, że OFE, pomimo istotnych zmian w obszarze rynkowych i prawnych warunków funkcjonowania, pozostają najbardziej aktywnym inwestorem instytucjonalnym, który nieprzerwanie utrzymuje wysokie zaangażowanie w nadzorze korporacyjnym nad spółkami portfelowymi. Warto podkreślić korzystny efekt tych działań dla członków OFE – w perspektywie stóp zwrotu, jak również całego rynku kapitałowego – w kwestii pozytywnego zaangażowania właścicielskiego – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezeska IGTE.

(AM, źródło: IGTE)