PBUK: Białoruś i Rosja zawieszone w Radzie Biur Systemu Zielonej Karty

0
497

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o bezterminowym zawieszeniu w prawach członków Biur Białoruskiego oraz Rosyjskiego. Zawieszenie ma moc obowiązującą od 30 czerwca 2023 r.

Powyższa decyzja oznacza zawieszenie aktywnego członkostwa obu Biur Narodowych w Radzie, brak możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek komitetach i grupach roboczych COB oraz wykluczenie z głosowań, z jednoczesnym zobowiązaniem do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych obu Biur Narodowych na rzecz innych członków Systemu Zielonej Karty.

PBUK przypomniało, że jest to kolejna sankcja nałożona przez państwa członkowskie Systemu Zielonej Karty na Białoruś i Rosję. Z dniem 1 czerwca rozwiązaniu uległy dwustronne umowy z Białorusią i Rosją o wzajemnym honorowaniu Zielonych Kart zawarte przez wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie. Kierujący pojazdami zarejestrowanymi na Białorusi i w Rosji, wjeżdżając lub przebywając na terytorium EOG lub Szwajcarii, w celu spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są więc zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia granicznego.

Jednocześnie z dniem 30 czerwca tracą ważność certyfikaty Zielonych Kart dotychczas wystawione przez Biura Białorusi i Rosji w relacji z członkami Rady Biur spoza EOG i Szwajcarii.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl