Polisa nie pomoże, gdy pracownik umyślnie uszkodził auto pracodawcy

0
800

Jeśli pracownik uszkodził samochód służbowy, to mimo tego, że pracodawca opłaca OC i AC, sprawca uszkodzenia może być zmuszony do pokrycia kosztów naprawy – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy.

PIP zwraca uwagę, że w pierwszej kolejności każdy pracownik może ponieść tzw. odpowiedzialność materialną. Zgodnie z art. 114 kodeksu pracy pracownik ponosi ją, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. To na tym ostatnim spoczywa obowiązek jej wykazania (art.116 k.p.), a pracownik odpowiada za nią tylko w granicach rzeczywistej straty oraz tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda (art. 115 k.p.).

Wysokość obciążenia pracownika jest uzależniona od tego, czy szkoda powstała w wyniku:

  1. umyślnego działania na szkodę pracodawcy – pracownik w całości pokrywa koszty związane z naprawieniem szkody (art. 122. k.p.),
  2. nieumyślnej winy pracownika – wówczas odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art.119. k.p.).

Drugi rodzaj odpowiedzialności pracownika występuje, gdy samochód został powierzony pracownikowi z obowiązkiem zwrotu, tzw. odpowiedzialność za mienie powierzone. W takim przypadku pracownik będzie odpowiadał w pełnej wysokości niezależnie od tego, czy szkoda powstała na skutek winy umyślnej, czy nieumyślnej.

W przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone pracownik powinien naprawić szkodę w pełnej wysokości, a więc pokryć nie tylko rzeczywistą stratę poniesioną przez pracodawcę, ale również utracone przez niego korzyści. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego prowadzonego przez pracownika, któremu pracodawca powierzył ten samochód, rzeczywistą stratą będzie koszt naprawy samochodu oraz utrata jego wartości, jaka nastąpiła na skutek wypadku (uchwała Sądu Najwyższego z 12 października 2001 r. w sprawie III CZP 57/01).

Od decyzji pracodawcy zależy, w jaki sposób nastąpi realizacja obowiązku naprawienia szkody. Może on żądać dokonania naprawy auta przez pracownika (sfinansowanie naprawy z jego majątku) bądź też zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (wyrok SN z 11 czerwca 2003 r. w sprawie V CKN 308/01).

(AM, źródło: PIP)