Przepisy przedłużające terminy na wykonanie niektórych obowiązków zakładów weszły w życie

0
744

7 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Akt został wydany z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Regulacja wprowadza zmiany dotyczące m.in. terminów i zakresu przekazywanych i ujawnianych informacji przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji (ZU/R) oraz grupy ubezpieczeniowe/reasekuracyjne w ramach sprawozdań rocznych za 2019 rok oraz sprawozdań za I kwartał 2020 r. sporządzanych dla celów Wypłacalność II, terminów przekazania części A i B dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego za I kwartał 2020 r. i części B dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za 2019 rok oraz terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Akt przewiduje, że termin odbycia ZWZ TUW w zakresie roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r. określony w art. 133 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR) zostaje przedłużony o dwa miesiące. Z kolei termin sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za 2019 rok przez ZU/R określony w art. UDUiR w zakresie sprawozdań za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni. Wyjątek stanowią 4 formularze, w przypadku których dochodzi do dwutygodniowego przesunięcia.

Według rozporządzenia termin przekazania organowi nadzoru przez ZU/R danych i informacji za 2019 rok (dotyczy regularnego sprawozdania do celów nadzoru, sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe) określony w art. 335 ust. 7 UDUiR w zakresie danych i informacji za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. przedłuża się o 8 tygodni. Taki okres prolongaty nie dotyczy natomiast kilku rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do formularzy, gdzie termin przedłuża się o 2 tygodnie.

Akt wprowadził tygodniowe przedłużenie w przypadku określonego w art. 335 ust. 8 UDUiR terminu przekazania organowi nadzoru przez ZU/R danych i informacji za I kwartał 2020 r. (dotyczy kwartalnych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe). Wyjątek stanowi formularz sprawozdawczy dotyczący instrumentów pochodnych – transakcji, gdzie termin przedłuża się o 4 tygodnie. 8 tygodni wynosi natomiast przesunięcie terminu przekazania organowi nadzoru przez grupy ubezpieczeniowe/reasekuracyjne danych i informacji za 2019 rok (dotyczy regularnego sprawozdania do celów nadzoru, sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe) określonego w art. 410 ust. 5 UDUiR. Tu także zastosowano wyjątek. Odnosi się on do kilku rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej odnośnie do kilku innych formularzy. Tu termin przedłuża się o 2 tygodnie.

Rozporządzenie przewiduje również tygodniowe przedłużenie terminu przekazania organowi nadzoru przez grupy ubezpieczeniowe/reasekuracyjne danych i informacji za I kwartał 2020 r. (dotyczy kwartalnych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe) określonego w art. 410 ust. 6 UDUiR. W przypadku formularza sprawozdawczego dotyczącego instrumentów pochodnych – transakcji przedłużenie wynosi 4 tygodnie.

Regulacja przesunęła też o 8 tygodni termin ujawnienia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za 2019 rok przez grupy ubezpieczeniowe/reasekuracyjne określony w art. 412 ust. 5 UDUiR (odnośnie do 4 formularzy termin został przedłużony o 2 tygodnie).

7 dni kalendarzowych – o tyle został przedłużony z kolei termin przekazania organowi nadzoru przez ZU/R części A i B dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego za I kwartał 2020 r., określony w § 31 ust. 2 i § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Natomiast termin przekazania organowi nadzoru przez ZU/R części B dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za 2019 rok określony w § 32 ust. 1 w/w rozporządzenia przedłużono o 8 tygodni.

(AM, źródło: UKNF)