Rekordowy zysk roczny Grupy PZU

0
1845

Ubiegły rok był niezwykle zyskowny dla największego polskiego ubezpieczyciela. Zysk netto PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej urósł w ciągu dwunastu miesięcy o 52,5% do rekordowego poziomu 5,77 mld zł.

– Wyniki wypracowane w ubiegłym roku stanowią solidny fundament dla kontynuacji rozwoju biznesu Grupy PZU i dalszego umacniania jej wiodącej roli w polskim sektorze finansowym. Pozytywnym sygnałem są nie tylko dynamika i wysokość rocznego wyniku, ale także jego jakość. Bazuje on na stabilnych fundamentach i powtarzalnych procesach w podstawowym dla PZU obszarze ubezpieczeń. Co więcej, obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład – mówi Anita Elżanowska, członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki.  

Zakład wyjaśnił, że tak dobry wynik finansowy netto był w głównej mierze zasługą rezultatu uzyskanego z usług ubezpieczenia, wynoszącego 4,02 mld zł. Złożyły się na niego wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do blisko 27 mld zł ( wzrost o 8,6% ), w tym 2,7 mld zł za granicą (16,3%), oraz bardzo wysoka rentowność w najważniejszych obszarach produktowych na rynku polskim. Dodatkowymi komponentami były bardzo dobry wynik z inwestycji na portfelu głównym, który wzrósł o 12,1%, do 2,5 mld zł oraz wynoszący 241,6% wzrost kontrybucji działalności bankowej do kwoty niemal 2 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22%, co oznacza wzrost o 5,7 pp. rok do roku.

Ubezpieczenia majątkowe

Biznes non-life był w 2023 r. motorem napędowym sprzedaży zakładu. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń działu II w Polsce wzrosły o 11,4%, do 16,1 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 85,3%.

– W 2023 r. skoncentrowaliśmy się na rozwoju produktów pozakomunikacyjnych, które charakteryzują się mniejszą cyklicznością cenową niż produkty komunikacyjne. W tym segmencie mamy duże pole do rozwijania oferty dla naszych klientów, z którymi łączy nas wiele biznesowych relacji. Na tle rynku jesteśmy też w stanie coraz lepiej zarządzać kosztem ryzyka w oparciu o wzbogacane danymi nieustrukturyzowanymi wewnętrzne bazy danych oraz stale rozwijane narzędzia analityczne. W ub.r. przychody w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wyniosły blisko 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,6% w skali roku. Jednocześnie wynik operacyjny w tym segmencie wzrósł o 39,4%, do 1,4 mld zł, co stanowiło około połowę wyniku wygenerowanego przez nas w obszarze ubezpieczeń majątkowych w Polsce – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Ubezpieczenia na życie

Przychody PZU z ubezpieczeń życiowych w Polsce wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1%.

– Dzięki atrakcyjnym produktom i zdynamizowaniu sprzedaży, wynik netto PZU Życie wyniósł blisko 1,7 mld zł i był wyższy o 87,2% niż rok wcześniej. W kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, które odpowiadały za ponad 90% przychodów w obszarze ubezpieczeń na życie, osiągnęliśmy wysoką rentowność na poziomie 21,9%. Notujemy również coraz większą sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych ochronnych, w przypadku których przychody w 2023 r. wzrosły o niemal 10% do 637 mln zł  – wskazała Aleksandra Agatowska, prezeska PZU Życie. – Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości to najwyższy rezultat PZU Życie od 2014 r., co pokazuje, że bardzo szybko odbudowaliśmy naszą efektywność po okresie zwiększonej śmiertelności związanej z pandemią – podkreśliła.

Niesłabnącą popularnością cieszyły się indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną sumą ubezpieczenia (single premium endowment, SPE), oferowane przez PZU Życie we współpracy z Bankiem Pekao, Alior Bankiem i VeloBankiem. Przypis składki z tych produktów sięgnął blisko 450 mln zł.

Filary: zdrowie i inwestycje

Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU wzrosła w ciągu roku o 6,1%, przekraczając pułap 3,4 mln sztuk. Przychody całego filaru zdrowia wyniosły ponad 1,6 mld zł, co oznacza, że były o 25,9% wyższe od odnotowanych w 2022 roku.  Złożył się na to dynamiczny, wynoszący 22,5% wzrost przychodów generowanych przez placówki w sieci PZU Zdrowie oraz przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (28,6%).

Aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły o 33,4%, do 52,2 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU zwiększyły się o 37,6%, do 26,4 mld zł. Towarzystwo pozostaje jednym z liderów rynku pod względem sprzedaży funduszy netto, która w ub.r. wyniosła 3 mld zł. Jest również wiceliderem rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, zarządzającym aktywami o wartości 4,6 mld zł (+88,9% r/r), co przekłada się na ponad 21% udziału w tym rynku.

Strategia na finiszu

Grupa PZU weszła w ostatni rok realizacji strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021–2024. Wyniki wypracowane w roku 2023 oznaczają przekroczenie ambicji strategicznych wyznaczonych na rok 2024 w przypadku 4 z 7 kluczowych celów:

  1. zysk netto na poziomie 4,3 mld zł,
  2. aROE na poziomie 15,5%,
  3. wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 200%,
  4. kontrybucja banków do wyniku w wysokości 1 mld zł

 oraz mocne zbliżenie się do osiągnięcia pozostałych (przychody z ubezpieczeń brutto w wysokości 28 mld zł, przychody filaru zdrowia w wysokości 1,7 mld zł, aktywa pod zarządzaniem w Grupie na poziomie 60 mld zł). Było to możliwe dzięki działaniom zgodnym z kierunkami wyznaczonymi w strategii, m.in. rozbudowie ekosystemów (kierowcy, seniora, zdrowia, benefitów) o nowe, unikatowe produkty i usługi, rozwijaniu wszystkich kanałów sprzedaży (w tym platformy samoobsługowej mojePZU, której liczba użytkowników przekroczyła niedawno 4 mln), powiększaniu sieci placówek własnych PZU Zdrowie, rozbudowie oferty TFI PZU w obszarze inwestowania pasywnego, wzmacnianiu pozycji lidera TUW PZUW na rynku ubezpieczeń wzajemnych. Rozwój organiczny w kluczowych dla Grupy PZU segmentach rynku finansowego wspierały przejęcia, jak np. zakup towarzystw Polski Gaz.

Osiągnięcia ESG

Integralną częścią strategii Grupy PZU na lata 2021–2024 jest strategia ESG „Rozwój w równowadze”.  Efektem jej realizacji jest trwałe wbudowanie czynników ESG w działalność całej organizacji – od dążenia do neutralności klimatycznej przez tworzenie przyjaznego środowiska pracy po zaangażowanie społeczne, a także aktywne zachęcanie wszystkich interesariuszy do włączenia się w transformację polskiej gospodarki poprzez doradztwo, zielone produkty ubezpieczeniowe i zaangażowanie finansowe, m.in. w rozwój sektora OZE. Do końca 2023 r. PZU SA i PZU Życie SA m.in. zredukowały emisje własne (metoda location-based) o 23%, osiągnęły poziom 79% energii elektrycznej zakontraktowanej i zakupionej ze źródeł odnawialnych (w przypadku własnych nieruchomości – 100%), wdrożyły wymogi ESG w 53% kluczowych procesów zakupowych, a także dokonały oceny 40% kluczowych klientów pod kątem ESG. Wzrost zaangażowania zakładu w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną w okresie obowiązywania strategii przekroczył już 2,6 mld zł. Grupa mocno angażowała się także w działania podnoszące jakość życia Polaków, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego, a także poprawiające dobrostan pracowników. Liczba odbiorców działań społecznych PZU z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia w ciągu roku sięgnęła 14,7 mln osób, a odsetek jej pracowników objętych programem well-beingowym – 55,7%.

Mocna i bezpieczna pozycja

Wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 230% znacznie przekracza średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymuje ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym.

W 2023 r. do akcjonariuszy PZU SA trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 (2,4 zł na akcję).

– Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy – wskazuje Anita Elżanowska.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl