Resort finansów szykuje zmiany dotyczące prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych

0
1436

24 czerwca do konsultacji publicznych zostało skierowane rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru.

Celem aktu jest realizacja upoważniania ustawowego zawartego w art. 52 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111, z późn. zm.). Zgodnie z nim ministerstwo określa, w drodze rozporządzenia:

  • szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych, w tym uzyskiwania dostępu do niego,
  • sposób współpracy Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w art. 52 ust. 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
  • sposób udostępniania zakładowi ubezpieczeń informacji, o której mowa w art. 52 ust. 4a ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
  • sposób udostępniania informacji z rejestru, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.

Konieczność wydania rozporządzenia powstała wskutek zmiany wprowadzonej przez art. 32 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Zmiana ta weszła w życie z dniem 29 września 2023 r. Polega ona na określeniu sposobu udostępniania przez KNF zakładowi ubezpieczeń, nie częściej niż raz na kwartał, zbiorczej informacji o aktualnych wpisach w rejestrze agentów, objętych wpisem danej firmy. W pozostałym obszarze projektowany akt powtarza dotychczasowe regulacje zawarte w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: rcl.gov.pl)