Rozstrzygnięcie sądu zmusiło KNF do obniżenia sankcji dla PZU

0
480

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 22 lipca ostateczną decyzję w sprawie kary pieniężnej nałożonej na PZU SA za naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wysokość sankcji została obniżona.

26 maja 2017 r. Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję z 4 listopada 2014 r. nakładającą na zakład karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł i jednocześnie ukarała go sankcją wynoszącą 140 tys. zł  w związku ze stwierdzeniem 25 przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Jednak 8 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję. Komisja złożyła skargę kasacyjną od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak 19 października 2021 r. oddalił skargę KNF, na skutek czego wyrok WSA zyskał walor prawomocności. W związku z orzeczeniem i zawartymi w nim wskazaniami oraz w związku z dodatkowymi ustaleniami faktycznymi po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja umorzyła postępowanie w części dotyczącej 4 naruszeń. W przypadku pozostałych 21 KNF podjęła decyzję nakładającą na PZU SA karę pieniężną w niższym wymiarze, tj. 115 tys. zł.

(AM, źródło: KNF)