Rynek ubezpieczeń: Sprzedaż w kanale bankowym nadal spada

0
444

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski poziom, mimo stale rosnącego wyniku z dystrybucji produktów majątkowych – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), zaprezentowanego 17 października podczas pierwszego dnia XI Kongresu Bancassurance, odbywającego się pod hasłem „Nowy wspaniały świat bancassurance”.

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 30 czerwca 2019 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 3,55 miliarda złotych*. Był to najniższy rezultat uzyskany w pierwszych sześciu miesiącach roku w bancassurance na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że rok wcześniej kanał bankowy wypracował 4,13 mld zł składek. Z kolei w I poł. 2017 r. legitymował się wynikiem na poziomie 5,14 mld zł. Na koniec marca 2016 r. było to natomiast 4,92 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że półroczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 2,51 miliarda złotych – o 21% mniej niż w I półroczu 2018 r. (3,18 mld zł). Podobnie jak w przypadku całego segmentu tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie za pierwszych 6 miesięcy roku na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I poł. 2017 r. uplasowała się bowiem na poziomie 4,29 mld zł, a na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 4,05 mld zł. Po pierwszej połowie 2019 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 23,7% (w latach 20182016 odpowiednio: 28,5%, 35,2% i 34%). 55% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 40% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 5% z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 65%, 31% i 4%.

Dominują składki jednorazowe

Polisy inwestycyjne

1126 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 2% więcej niż przed rokiem (1106 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 2071 mln zł na koniec czerwca ub.r. do 1380 mln zł (-33% r/r).

1130 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 36% mniej niż rok wcześniej (1767 mln zł). Z tej kwoty za 1069 mln zł (1700 mln zł rok wcześniej, -37% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 62 mln zł przypisu wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (67 mln zł przed rokiem, -7% r/r).

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych 1006 mln zł wypracowały umowy powiązane produktem bankowym (979 mln zł przed rokiem). W tej grupie zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 745 mln zł vs. 738 mln zł rok wcześniej (+1% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 249 mln zł przypisu, z czego 237 mln zł zebrano z „uefek” (294 mln zł, -19% r/r), a 13 mln zł (10 mln zł, +30% r/r) z ubezpieczeń inwestycyjnych na życie. W tych ostatnich dominującą formą sprzedaży są umowy grupowe – stanowiły one 88% wszystkich sprzedanych polis. Z kolei w gr. 3 dominują „grupówki” – 90%. Natomiast w umowach ze składką regularną przypis wzrósł o 8%, z 241 mln zł do 261 mln zł.

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym więcej zebrano z umów ze składka regularną – 107 mln zł vs. 95 mln zł na koniec czerwca 2018 r. (+12% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 14 mln zł (31 mln zł, -56% r/r). Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 87% i 82%.

Spada średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 8451 zł dla umów ze składką jednorazową (10 375 zł rok wcześniej) oraz 3237 zł dla umów ze składką okresową (3555 zł). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 520 zł (420 zł przed rokiem), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 198 zł (168 zł).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 622 zł (241 zł w I poł. 2018 r.), przy okresowej – 230 zł (211 zł).

Polisy okołoproduktowe nadal rządzą

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,5 mln szt. z ogólnej liczby 6,9 mln szt. umów zawartych bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2019 r. Oprócz tego zawarto również 0,97 mln szt. umów stand alone i 0,42 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1040 mln zł składek. Był to najlepszy rezultat na przestrzeni ostatnich lat (I poł. 20182016 odpowiednio: 958 mln zł, 851 mln zł i 872 mln zł).

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 12, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 351 mln zł (323 mln zł rok wcześniej, +9% r/r). Wyprzedziły polisy z gr. 1416, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (256 mln zł vs. 190 mln zł,+34% r/r) i z gr. 89, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (200 mln zł vs. 195 mln zł, +3% r/r). Większość przychodów wygenerowały polisy indywidualne – 69%.

Ponad 18 mln umów majątkowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 1416 – 7,5 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 12 (3,7 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 89 (3,1 mln szt.). Łącznie w I poł. 2019 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 18,263 mln szt. umów.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,2% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 88,7% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl