UKNF: Blisko 1,9 tys. skarg klientów na podmioty rynku ubezpieczeniowego

0
500

Odmowa wypłaty odszkodowania lub świadczenia, sposób wykonywania umowy, problemy z udostępnieniem akt szkodowych oraz zastrzeżenia wobec procesu likwidacji szkody – to najczęstsze sygnalizowane nieprawidłowości związane z działalnością podmiotów sektora ubezpieczeniowego skierowane w 2019 roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez nieprofesjonalnych uczestników (klientów) rynku.

Według opublikowanego 19 maja przez UKNF „Sprawozdania z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2019 roku” w minionym roku do Urzędu wpłynęło ogółem 4812 sygnałów dotyczących nieprawidłowości związanych z działalnością podmiotów nadzorowanych przez KNF bądź z licencją na prowadzenie działalności na terytorium RP w ramach wspólnotowej swobody przedsiębiorczości przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego. Było to o 15,6% wystąpień mniej niż w 2018 r. (5709). 1848 sygnałów dotyczyło podmiotów z sektora ubezpieczeniowego (-10,2% r/r).

Problem akt szkodowych w „majątku”

Najwięcej wystąpień – 1498, czyli 81,08% ogółu zgłoszeń – dotyczyło krajowych zakładów majątkowych. Było to o 106 sygnałów mniej niż w poprzednim roku. Najczęściej sygnalizowane problemy dotyczyły udostępniania przez zakład ubezpieczeń akt szkodowych. Do UKNF trafiło 398 takich zastrzeżeń, stanowiących 26,57% ogółu wystąpień. Problem ten nasilił się w porównaniu z 2018 r., kiedy to Urząd otrzymał 173 pisma dotyczące tych kwestii. Zastrzeżenia wobec procesu likwidacji szkody były przedmiotem 267 wystąpień (17,89%). W tym przypadku nastąpiła poprawa wobec poprzedniego roku, kiedy to UKNF otrzymał 360 sygnałów dotyczących tej materii. 267 wystąpień (17,82%) dotyczyło natomiast opieszałości w likwidacji szkód, głównie ubezpieczeń komunikacyjnych, przede wszystkim OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tu także sytuacja uległa poprawie r/r (323 pisma). Wiele uwag wzbudziła też wysokość wypłaconych odszkodowań, będąca przedmiotem 226 sygnałów (15,09%). Ale i w tym przypadku było lepiej niż w 2018 r. (312).

„Życiówka” nie chce płacić

158 wystąpień (8,57% ogółu) dotyczyło krajowych zakładów ubezpieczeń na życie – o 49 mniej niż rok wcześniej. W dziale I do najczęściej zgłaszanych przez klientów problemów należały kwestie dotyczące odmowy wypłaty świadczenia – 31 wystąpień (19,62% wszystkich sygnałów w „życiówce”), o 14 mniej niż w roku poprzednim. W tym przypadku kwestionowano sposób uzasadnienia przez ubezpieczyciela odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Sposób wykonywania umowy przez zakład ubezpieczeń był przedmiotem 24 sygnałów (15,19%, rok wcześniej 26 wystąpień), natomiast w kwestii opieszałości w wypłacie świadczenia skierowano 21 pism (13,29%, 22 w 2018 r.)

Oddziały i swoboda świadczenia usług

139 wystąpień dotyczyło działalności notyfikowanych zakładów ubezpieczeń państw członkowskich Unii Europejskiej (wszystkie majątkowe). To znacząca poprawa w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym UKNF odnotował 200 wystąpień dotyczących takich ubezpieczycieli. 80 zastrzeżeń skierowanych pod ich adresem (57,55% ogółu) dotyczyło opieszałości w wypłacie odszkodowania. Ten sam problem dominował w 2018 r., ale wówczas był przedmiotem 165 zastrzeżeń (82,5%) do Urzędu. Z kolei 22 wystąpienia dotyczyły działalności oddziałów zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE (również same towarzystwa non-life). W tej grupie dominowały trzy przedmioty skarg: odmowa wypłaty – 6 wystąpień (27,27%), opieszałość – 5 (22,73%) oraz sposób wykonania umowy – 4 (18,18%). To duża zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to odmowa wypłaty była przedmiotem 10 wystąpień, tj. 45,45% ogółu pism (22).

31 zastrzeżeń pod adresem agentów i brokerów

Ze „Sprawozdania” wynika ponadto, że w 2019 r. do UKNF trafiło 31 wystąpień dotyczących działalności pośredników ubezpieczeniowych. Z tej liczby 7 pism odnosiło się do działalności brokera a 24 – do działalności agentów ubezpieczeniowych.

 Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here