Ryzyko systemowe sektora ubezpieczeniowego rośnie

0
1088

Z analizy Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) wynika, że ryzyko systemowe w sektorze ubezpieczeniowym łącznie jest umiarkowane i niskie w porównaniu z tym, jakie dotyczy sektora bankowego, jednak w ryzyku systemowym ubezpieczycieli widać trend rosnący.

Trend wzrostu odczytów ryzyka systemowego jest napędzany wyższą ekspozycją na niepłynne, trudne do wyceny aktywa, instrumenty pochodne, finansowanie krótkoterminowe (zwłaszcza transakcje odkupu) i aktywa wewnątrz systemu finansowego (w tym reasekuracyjne). Czynniki te składają się na potencjalne słabości sektora ubezpieczeniowego, szczególnie wobec gwałtownie rosnących stóp procentowych.

Wypłacalność i rentowność globalnego sektora ubezpieczeniowego poprawiła się w 2021 r., dzięki wsparciu silnych wyników na rynkach finansowych. Ogólnie rzecz biorąc, jakość kredytowa aktywów ubezpieczycieli jest wysoka, niemniej jednak zaangażowanie w aktywa oceniane poniżej poziomu inwestycyjnego wzrosło. Pod względem miar wypłacalności, kilku ubezpieczycieli kontynuowało odkup akcji i umarzania długu podporządkowanego. Inni emitowali instrumenty służące wzmocnieniu pozycji kapitałowej i płynności.

Środki zastosowane przez ubezpieczycieli w celu zachowania lub poprawy rentowności obejmowały optymalizację alokacji kapitału i zarządzania aktywami i pasywami, realizowanie zysków z inwestycji, transformację cyfrową, dywersyfikację oferty produktowej i źródeł przychodów oraz optymalizację underwritingu i polityki cenowej.

Od 2022 r. kilka czynników makroostrożnościowych wywołuje niepewność, w tym konflikty geopolityczne, inflacja, zaostrzenie polityki pieniężnej i pogorszenie się perspektywy ekonomicznej, prowadzące do nasilenia się ryzyk rynkowych, kredytowych i płynności.

Analiza 2022 Global Monitorind Excercise (GME) obejmuje 3 makroostrożnościowe tematy w skali całego sektora, zidentyfikowane jako obszary priorytetowe dla nadzoru.

  1. Obniżona perspektywa makroekonomiczna, wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe. Dla ubezpieczycieli życiowych rosnące stopy procentowe mogą mieć pozytywny wpływ na pozycję pod względem wypłacalności, ale szybki wzrost stóp procentowych może ich narazić na ryzyka związane z płynnością. Dla ubezpieczycieli non-life wyższa inflacja zwiększa koszta i roszczenia. Nadzory zwiększyły monitoring ryzyk wynikających z obecnej sytuacji, w tym ryzyka kredytowego.
  2. Strukturalne przesunięcia w sektorze ubezpieczeń na życie, w tym zaangażowanie firm private equity. Angażują się one w sektor ubezpieczeniowy poprzez inwestycje, akwizycje, partnerstwa, reasekurację i inne układy.
  3. Ryzyka związane z klimatem. Brak postępu w redukcji emisji z paliw kopalnych przyczynia się do podwyższenia fizycznych ryzyk wynikających ze zmian klimatu. IAIS wspiera nadzory w dążeniu do lepszego zrozumienia typu i wielkości ryzyk związanych z klimatem. Luki w ochronie przed tym ryzykiem są w wielu przypadkach znaczne.

AC