Rząd przyjął projekt przepisów mających poprawić bezpieczeństwo na drogach

0
215

24 maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Regulacja dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków. Dotyczy to także zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich państwach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest priorytetem obecnego rządu. Budujemy nowe trasy i remontujemy istniejące odcinki dróg, dzięki czemu sukcesywnie poprawia się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania. Wprowadzamy też zmiany prawne, które mają na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej przewiduje przeprowadzanie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T), obejmą także:

  • autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki poza siecią TEN-T,
  • drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane, albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych,
  • drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane, albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmą również drogi krajowe w miastach oraz drogi krajowe wybudowane bez udziału środków unijnych.

Wprowadzona zostanie procedura przeprowadzania co 5 lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli BRD i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. W wyniku wspomnianych kontroli wytypowane zostaną odcinki do podjęcia działań z zakresu poprawy BRD, które dadzą jak najszybszy skutek.

Ustanowiony zostanie obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Nowe przepisy przewidują, że wydłużony zostanie okres obowiązywania certyfikatu audytora BRD do 5 lat i termin pomiędzy szkoleniami okresowymi do 5 lat. Ponadto umożliwione zostanie przedłużanie ważności certyfikatów audytora w związku ze zniesieniem stanu epidemii i organizowaniem już szkoleń okresowych.

(AM, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)