Rząd przyjął projekt wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych

0
586

17 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Nowe przepisy umożliwią ubezpieczanie przez polskie firmy należności z kredytu kupieckiego w większym niż dotychczas zakresie. Równolegle trwają prace nad rządowym programem wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych, który zawierać będzie szczegółowe warunki realizacji instrumentów wsparcia.

– Jesteśmy świadomi potrzeb rynku i oczekiwań firm ubezpieczeniowych oraz ich klientów w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego będziemy wspierać przedsiębiorców w procesie utrzymania limitów ubezpieczeń – powiedziała wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk.

Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa – poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych – będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów. MR podkreśla, że w efekcie tego reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19.

Zgodnie z proponowanymi postanowieniami ustawy, reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia–31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady dotyczących wspomnianych należności w zamian za 80% składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności, równej 243,75% składki przypisanej brutto w tym segmencie w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% wartości odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto.

Resort rozwoju wskazuje, że proponowane rozwiązania służą docelowo ograniczeniu ryzyka odmowy funkcjonującym w Polsce firmom ubezpieczania należności z transakcji handlowych, co przełożyłoby się na pogorszenie ich sytuacji finansowej, a w dalszej konsekwencji na spadek wpływów do budżetu państwa, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii.

Polskie rozwiązanie jest wzorowane na niemieckim modelu wsparcia dla przedsiębiorców, bazującym np. na gwarantowaniu/reasekuracji ryzyk zakładom ubezpieczeń. Gwarancja rządu niemieckiego dla ubezpieczycieli jest ograniczona do pokrycia kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku, program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich.

Instrumenty wsparcia zawarte w projekcie są skierowane do czterech rodzajów podmiotów, w tym zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia należności (8 firm).

Teraz projektem zajmie się Sejm.

(AM, źródło: Ministerstwo Rozwoju)