Rząd przyjął przepisy wzmacniające nadzór KNF nad zagranicznymi zakładami

0
744

10 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UUO) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Celem noweli jest zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń (ZU) oraz reasekuracji (ZR) z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

Projektowana ustawa przewiduje, że oprócz dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru, w pilnych przypadkach będzie istniała możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do zagranicznych ZU. Chodzi o konieczność szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia przez zastosowanie takich samych środków jak w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń.

W akcie prawnym doprecyzowano, że przepisy dotyczące m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu dotyczą również zagranicznych ZU. Wymierzana będzie kara m.in. za niewypłacenie przez zagraniczny zakład odszkodowania w określonym ustawowo terminie, wynikającego np. z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.). W takim przypadku Komisja będzie mogła nałożyć karę pieniężną na zagraniczny ZU lub na członka jego organu zarządzającego. Co więcej, KNF w określonych przypadkach będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowi jeden przepis, który ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Więcej szczegółów na temat planowanych zmian:

AM, news@gu.home.pl

(źródło: premier.gov.pl)