Rząd przyjął regulację wprowadzającą ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

0
590

18 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. OIPE ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Charakterystyczną cechą nowego produktu będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia go – przy zmianie miejsca zamieszkania – z jednego państwa członkowskiego UE do innego.

Produktem zbliżonym do OIPE jest w Polsce Indywidualne Konto Emerytalne. Dlatego w OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe jak w IKE. Zgodnie z projektem ustawy dochody generowane w czasie oszczędzania na subkoncie nowego produktu będą zwolnione z opodatkowania. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na projektowany produkt wynosiłaby 20 805 zł. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1% zgromadzonego kapitału. Aby zachować równość osób, które oszczędzają w Polsce i na terytorium innego państwa UE, wprowadzone zostanie zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym świadczeń z produktu.

Oszczędzający, którzy zmienią miejsce zamieszkania w UE, będą mogli dalej dokonywać wpłat na OIPE, jaki wykupili w państwie swojego pierwotnego miejsca zamieszkania. Zachowają przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt.

Rejestrację, oferowanie oraz dystrybucję OIPE w Polsce będzie nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego.

(AM, źródło: Kancelaria Premiera)