Rząd ureguluje zasady przeznaczenia pożyczek budżetowych dla KUKE

0
700

Rząd chce ułatwić życie KUKE i dlatego w najbliższych miesiącach wprowadzi przepisy umożliwiające Korporacji wykorzystanie państwowych pożyczek zarówno na zaspokojenie roszczeń klientów, jak również na swoje wydatki. Planowane rozporządzenie zostało już wpisane do wykazu prac programowych i legislacyjnych rządu.

W uzasadnieniu projektodawca wskazał, że przyjęcie regulacji wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i niektórych innych ustaw. Akt sprawił, że nieaktualne stało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa. Regulowało ono procedurę udzielania pożyczek i poręczeń ze środków budżetowych oraz ich umarzania.

Pożyczki nie tylko na zaspokojenie roszczeń

Projektowane rozporządzenie ma zawierać analogiczne rozwiązania w zakresie udzielania i umarzania pożyczek jak w poprzedzającym je akcie (z uwzględnieniem zmian ustawowych). Pożyczka posłuży zasileniu rachunku Interes Narodowy w celu zaspokojenia roszczeń klientów z ubezpieczeń i gwarancji (tak jak dotychczas), ale również pokrycia pozostałych wydatków zakładu, w tym należnych mu wynagrodzeń.

Pożyczki będą udzielane przez Ministra Finansów na wniosek KUKE, warunkiem wystąpienia o nie będzie deficyt środków na rachunku Interes Narodowy, a kwota pożyczki nie będzie przekraczać sumy wydatków z rachunku, przewidywanych do pokrycia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Rozporządzenie stanowi też, że KUKE będzie występowała z wnioskiem o pożyczkę nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem powyższego okresu.

Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki będzie podejmował MF w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Rada Ministrów przewiduje, że projekt rozporządzenia zostanie przyjęty przez nią w pierwszym kwartale tego roku.

(AM, źródło: premier.gov.pl)