Rząd wznawia prace nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych

0
1132

Rząd wznawia prace nad nowelizacją ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (UUO) w zakresie przepisów dotyczących Funduszu Pomocowego oraz zapewniających Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne i szybkie mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz reasekuracji z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług. Oba projekty były procedowane przez poprzedni rząd, ale prace nad nimi nie zostały dokończone przed końcem ósmej kadencji parlamentu.

9 stycznia w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały informacje na temat rozpoczęcia prac nad dwoma aktami prawnymi. Pierwszy z nich ma na celu wprowadzenie odrębnej, kompleksowej regulacji dotyczącej Funduszu Pomocowego (FP), który będzie obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Prace nad projektem regulującym ten obszar były prowadzone przez poprzedni rząd. Trwały jednak bardzo krótko: od 18 do 26 września ubiegłego roku. Teraz rząd powrócił do procedowania tej regulacji w jej poprzednim kształcie.

Proponowane przepisy zakładają, że z FP będzie udzielana zwrotna pomoc finansowa zakładom ubezpieczeń (ZU) w szczegółowo określonych sytuacjach.. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu umożliwienie przyznawania pomocy finansowej ZU w szerszej skali, niż miało to miejsce dotychczas. W ocenie projektodawcy, którym jest Ministerstwo Finansów (MF), powinno to pozytywnie oddziaływać na prawidłowość i stabilność funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego, a w efekcie całego sektora w Polsce.

Dlaczego zmiany są potrzebne

Resort podkreślił ponadto, że określone w obowiązującym stanie prawnym zasady i warunki udzielania przez UFG zwrotnej pomocy finansowej czynią ją de facto nieefektywną, nieskuteczną i praktycznie trudną do zastosowania. W ocenie MF regulacje te docelowo wpłyną również na ochronę osób zawierających umowy ubezpieczenia, w przypadku zagrożenia wypłacalności zakładu. Zwłaszcza w sytuacji, w której ZU nie będzie w stanie wypłacać należnych odszkodowań i świadczeń. Projekt ma również na celu wprowadzenie zmian w zakresie łączenia uczestnictwa w informatycznej bazie danych prowadzonej przez UFG z członkostwem w Funduszu.

Składki na FP po nowemu

Projektowana nowela przewiduje zmiany modyfikujące zadania UFG w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej. Na podstawie proponowanych rozwiązań zarówno polskie, jak i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną będą zobowiązane do wniesienia składki na rzecz FP. Będzie to wyodrębniony rachunek w UFG. Z Funduszu Pomocowego będzie udzielana zwrotna pomoc finansowa zakładom ubezpieczeń (w szczegółowo określonych sytuacjach). Kolejna grupa propozycji dotyczy zmian w zakresie dotychczasowego łączenia uczestnictwa w informatycznej bazie danych prowadzonej przez UFG z członkostwem w Funduszu. Propozycja polega na odstąpieniu od dotychczasowej zasady uzależnienia możliwości korzystania z niej od członkostwa w UFG.

KNF z możliwością dyscyplinowania zagranicznych zakładów

Drugi z projektów przewiduje zmiany nie tylko w UUO, ale też w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Według MF nowelizacja obu aktów jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia KNF skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz reasekuracji  Resort podkreśla, że projektowana ustawa dopełnia także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). Podobnie jak w poprzednim przypadku, tak i tutaj prace nad identyczną regulacją były prowadzone przez poprzedni rząd w okresie od 24 kwietnia do 21 czerwca 2019 roku. Obecny zdecydował się je wznowić, korzystając z przygotowanego wcześniej projektu.

Prawo do natychmiastowej interwencji

Nowelizacja przewiduje zmianę w art. 14 UUO poprzez dodanie przepisu, który precyzowałby, iż regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych ZU. Z kolei zmiany w UDUiR zakładają możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji nadzoru w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. MF przypomniało, że regulacja art. 155 ust. 4 dyrektywy Wypłacalność II przewiduje bowiem możliwość zastosowania trybu pilnego, uprawniającego organy nadzorcze państwa przyjmującego do podejmowania odpowiednich środków nadzwyczajnych w celu zapobiegania lub karania za nieprawidłowości na ich terytorium. Według Ministerstwa Finansów, proponowane zwiększenie uprawnień nadzorczych Komisji będzie miało pośredni wpływ na obywateli korzystających z usług zagranicznych ZU oraz zakładów reasekuracji z państw członkowskich UE wykonujących działalność na terenie RP, którzy zyskają dodatkową ochronę swoich interesów w przypadkach nadzwyczajnych, co może zwiększyć zaufanie do instytucji ubezpieczeniowych.

Planowanym terminem przyjęcia przez rząd pierwszej noweli jest II kwartał obecnego roku. Druga regulacja ma zostać przyjęta do końca marca 2020 r.

Więcej:

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl