SALTUS Ubezpieczenia z nową ofertą OC dla firm

0
1198

Ubezpieczenia majątkowe dla firm to ważny obszar rozwoju SALTUS TUW, który od kilku lat sukcesywnie buduje swoją ofertę ubezpieczeń korporacyjnych. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zyskało już uznanie wielu klientów i brokerów ubezpieczeniowych. Teraz przyszedł czas na nową odsłonę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej to obok ubezpieczenia mienia podstawowa ochrona, z której korzystają wszyscy przedsiębiorcy, którzy odpowiedzialnie podchodzą do bezpieczeństwa i rozwoju swojego biznesu. To niezbędna ochrona, która z jednej strony zabezpiecza firmę przed roszczeniami osób trzecich, a z drugiej daje poczucie bezpieczeństwa klientom i kontrahentom. Ci ostatni bardzo często posiadanie odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej w OC stawiają za warunek współpracy.

Nowe ubezpieczenie OC SALTUS TUW przeznaczone jest dla wszystkich firm, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Ochrona w ramach polisy obejmuje w standardzie szkody powstałe na skutek czynu niedozwolonego (deliktu), jak również wszelkie szkody wynikające z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego (kontraktu). Obejmujemy również odpowiedzialność naszego klienta w związku z wprowadzaniem produktu do obrotu (OC za produkt). Samo ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o zasadę odpowiedzialności za te działania lub zaniechania ubezpieczonego, za które odpowiada on w świetle przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w OWU. Same wyłączenia staraliśmy się uprościć i pogrupować w taki sposób, aby były czytelne i nie pozostawiały pola dla wątpliwości. Temu służy pogrupowanie ich na te bezwzględne, czy zawsze wyłączające ochronę, oraz względne, które możemy włączyć przy pomocy klauzul dodatkowych znajdujących się w załączniku do OWU.

Zakres czasowy ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez poszkodowanych. Oznacza to, że wypadek ubezpieczeniowy – jakim może być śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, doznanie uszczerbku na zdrowiu, utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia – powodujący wystąpienie szkody musi mieć miejsce w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie (loss occurrence).

Nasze ubezpieczenie w podstawowym wariancie uwzględnia zatem:

  • OC działalności gospodarczej bez względu na reżim odpowiedzialności (delikt/kontrakt) oraz OC za produkt (z możliwością jej wyłączenia),
  • OC z tytułu najmu nieruchomości,
  • OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców,
  • odpowiedzialność za szkody seryjne,
  • odpowiedzialność za działania umyślne pracowników (z wyjątkiem zdefiniowanych reprezentantów),
  • koszty obrony prawnej w związku z roszczeniem zgłoszonym z tytułu szkody.

Ponadto umożliwiamy indywidualne dopasowanie ubezpieczenia poprzez dodanie jednej lub kilku z 17 klauzul dodatkowych, które umożliwiają ścisłe dostosowanie zakresu do branży, rodzaju prowadzonej działalności, jak też oczekiwanej ochrony.

Oprócz standardowych rozszerzeń klauzulowych takich jak, np. OC wzajemne, OC najemcy ruchomości, OC pracodawcy czy też OC za powierzone mienie, nasi klienci znajdą w ofercie SALTUS TUW również rozszerzenia OC za szkody w postaci czystych strat finansowych, nie tylko klasycznych, np. związanych z brakiem dostępu do nieruchomości, ale również tych wygenerowanych przez działalność reklamową, albo związanych ze szkodami producenta finalnego. Ponadto zakres może zostać rozszerzony o OC środowiskowe, czyli odpowiedzialność za szkody wynikające z przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także OC z tytułu posiadania lub użytkowania bezzałogowego statku powietrznego (drona) i wiele innych, odpowiadających na specyficzne potrzeby różnych branż.

Warto wreszcie pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC nie tylko daje pewność, że ubezpieczyciel pokryje zobowiązania, za jakie odpowiadamy w świetle przepisów prawa, a które są objęte ochroną ubezpieczeniową, ale też zapewni obronę przed nieuzasadnionymi roszczeniami. To szczególnie istotny element ochrony, o którym nie wszyscy pamiętają.

Zarówno dla pośredników, jak i samych klientów ważnym elementem oferty jest, poza zakresem, cena. Jako towarzystwo działające w oparciu o wzajemność, szczególne zależy nam na korzyściach wszystkich interesariuszy oraz na kwestiach środowiskowych – dlatego w czasie wyceny ubezpieczenia bierzemy pod uwagę stosowanie u klienta udokumentowanych rozwiązań systemowych z zakresu ESG.

Nieustanny postęp technologiczny, zmiany otoczenia prawnego czy globalizacja wymuszają na firmach zabezpieczanie się przed ponoszeniem konsekwencji działań własnych i koniecznością naprawy szkód zarówno w mieniu, jak i na osobie. Liczymy, że nasz nowoczesny produkt OC spotka się z uznaniem klientów i pośredników. W końcu, jak zaznaczyliśmy na początku, posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej to fundament bezpiecznego przedsiębiorstwa, szczególnie istotny w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym i biznesowym.

Michał Kawecki
Kierownik Zespołu Ubezpieczeń Korporacyjnych w SALTUS Ubezpieczenia

Maciej Gąsiorowski
Z-ca Kierownika Zespołu Ubezpieczeń Korporacyjnych w SALTUS Ubezpieczenia