Senat chce ulżyć finansowo ofiarom wypadków

0
793

16 lutego Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, a także o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz podjął uchwałę w sprawie jego wniesienia do Sejmu. Nowela ma na celu wprowadzenie udogodnień dla poszkodowanych w wypadkach.

Ustawa zgłoszona jako inicjatywa legislacyjna Komisji Ustawodawczej zakłada między innymi wprowadzenie opłaty stałej od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz o rentę, zamiast dotychczasowej opłaty stosunkowej. Opłata ma wynosić 1 tys. zł, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tys. zł.

Senat chce zmian dotyczących wypłat odszkodowań…

Nowela przewiduje również nadanie następującego brzmienia art. 14 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

„W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie”.

Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski argumentował podczas przedstawiania Izbie wyższej sprawozdania z prac senackich komisji budżetu i finansów publicznych, ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji, że przepis ten „z racji wskazania, że ustalenie odpowiedzialności albo wysokość odszkodowania może dokonać się w toczącym postępowaniu karnym lub cywilnym, w praktyce był wykorzystywany przez zakłady ubezpieczeń jako uzasadnienie zwłoki w wypłacie świadczenia”.

…a PIU wyjaśnia, dlaczego jest to zły pomysł

W swoim stanowisku do proponowanej zamiany Polska Izba Ubezpieczeń przypomniała, że przepis art. 14 ust. 2 w/w ustawy jest uzasadniony w związku z akcesoryjnym charakterem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. „Akcesoryjność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oznacza, że odszkodowanie ubezpieczeniowe ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości odszkodowania należnego od ubezpieczonego na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności, zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania. Ustalenie, czy sprawca ponosi odpowiedzialność za szkodę ma zatem fundamentalne znaczenie dla określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a także jej zakresu” – wskazała Izba, podkreślając jednocześnie, że obecne brzmienie artykułu „wcale nie akceptuje nieusprawiedliwionej zwłoki zakładu”.

„Zakłady ubezpieczeń nie nadużywają uprawnienia przewidzianego w art. 14 ust. 2 ww. ustawy. Potwierdza to niewielka liczba takich przypadków, biorąc pod uwagę ogólną liczbę szkód zgłaszanych rocznie. Pozyskane z zakładów ubezpieczeń stanowiących ok. 75% udziału w rynku mierzonego składką przypisaną brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych dane wskazują, że w skali roku jest to 9600 szkód na 1 160 000 szkód zgłoszonych w 2020 r. z OC ppm, czyli 0,008 %. Nieuzasadnione oczekiwanie na wynik toczącego się procesu nie jest także korzystne dla zakładu ubezpieczeń, skutkuje bowiem obowiązkiem zapłaty odsetek. Natomiast brak możliwości powstrzymania się z wypłatą świadczenia w przypadkach, gdy pomimo należytej staranności nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokość świadczenia będzie skutkować wypłatą świadczeń nienależnych, a następnie koniecznością dochodzenia ich zwrotu. Wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenia mogą zostać już dawno zużyte lub utracone, rezultatem czego odzyskanie przez zakład ubezpieczeń nienależnie wypłaconego świadczenia może okazać się w praktyce niemożliwe” – wskazała PIU.

Rząd uprzedził senatorów

Pierwotnie akt miał nowelizować również ustawę o podatku dochodowym poprzez wprowadzenie zwolnienia od PIT odsetek od przyznanego poszkodowanemu wypadkiem albo osobie dla niego najbliższej odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Jednak podczas odbywającego się 10 lutego wspólnego posiedzenia wspomnianych powyżej senackich komisji przyjęto poprawkę usuwającą postanowienia dotyczące tej materii oraz korygującą przedmiot noweli. Jak wyjaśniał na środowym posiedzeniu Senatu Krzysztof Kwiatkowski, „tożsamą co do jej istoty zmianę rząd zgłosił do Polskiego Ładu”.

Za przyjęciem projektu i skierowaniem go do Sejmu było 99 senatorów. Sprawozdawcą wybrano Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Senat )