Stały Komitet Rady Ministrów przyjął implementację noweli Dyrektywy Komunikacyjnej

0
1210

8 maja Stały Komitet Rady Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w trybie obiegowym. Teraz regulacje trafią pod obrady Rady Ministrów.

Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna). Ponadto dostosowuje krajowe przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20.

Więcej na temat projektowanych przepisów w artykule na portalu GU.

(AM, źródło: RCL)