Swiss Re o kaskadowych skutkach klęsk żywiołowych i innych kluczowych zagrożeń

0
371

Świat stoi w obliczu wielu wzajemnie powiązanych kryzysów, które powodują coraz bardziej złożone zagrożenia – taki wniosek płynie z 12. edycji opracowanego przez Swiss Re raportu SONAR dotyczącego pojawiających się zagrożeń. Dokument przedstawia 16 ryzyk i ich potencjalny wpływ na sektor ubezpieczeniowy i społeczeństwo.

– Żyjemy w świecie charakteryzującym się wzajemnie połączonymi kryzysami, które z kolei mogą powodować powstawanie nowych zagrożeń. Dla reasekuratorów/ubezpieczycieli kluczowe jest przewidywanie trendów i zrozumienie, jak główne problemy globalne, takie jak zmiany klimatyczne, niepewność gospodarcza lub zawirowania geopolityczne, mogą mieć wpływ nie tylko na branżę, ale także na całe społeczeństwo – powiedział Patrick Raaflaub, dyrektor ds. ryzyka Swiss Re Group.

Jedna katastrofa uruchamia lawinę

Autorzy raportu zwracają uwagę, że chociaż powodzie, pożary i burze mogą prowadzić do szkód materialnych i ofiar śmiertelnych, to ich kaskadowe skutki stwarzają dodatkowe ryzyko. Przykładowo: pożary mogą mieć wpływ na infrastrukturę wodną, zanieczyszczając źródła wody lub ograniczając do niej dostęp. Powodzie i burze mogą również uszkodzić sieci energetyczne oraz zakłócić działanie sieci transportowych, powodując przestoje linii produkcyjnych z powodu braku mocy, co prowadzi do strat w czasie produkcji, psucia się materiałów i opóźnień w dostawach. Jeżeli naruszona zostanie infrastruktura krytyczna i łańcuchy dostaw, może dojść do znaczącej kumulacji szkód.

Odporność łańcucha dostaw powinna być priorytetem

Raport wskazuje, że choć bezpieczeństwo łańcuchów dostaw było dla firm priorytetem po zakłóceniach na dużą skalę spowodowanych pandemią Covid-19, to obecnie uwaga przedsiębiorstw ponownie skupiła się na natychmiastowych oszczędnościach. Wzrosła presja kosztowa, ale wzrosły także zagrożenia dla łańcuchów dostaw – czego przykładem jest kryzys na Morzu Czerwonym. Ze względu na bardziej niestabilny krajobraz geopolityczny, rosnącą częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, niepewność gospodarczą oraz zwiększone ryzyko cybernetyczne i technologiczne, kluczowe szlaki dostaw na całym świecie prawdopodobnie staną się mniej bezpieczne. Autorzy dokumentu są zdania, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i negatywne perspektywy dotyczące tych czynników ryzyka, odporność łańcucha dostaw powinna znajdować się na pierwszym miejscu w programach przedsiębiorstw. Jeżeli ryzyko kumuluje się lub pokrywa się z już obciążonym łańcuchem dostaw, skutki gospodarcze mogą być znaczące.

Zagrożone zdrowie

Raport zauważa, że zmiany klimatu i problemy związane z łańcuchem dostaw wpływają również na infrastrukturę opieki zdrowotnej, a sytuację pogarsza konsekwentne niedofinansowanie systemów opieki zdrowotnej. Podstawowe usługi, takie jak dostawy wody, kanalizacji i energii elektrycznej, mogą zostać zagrożone w przypadku ekstremalnych scenariuszy klimatycznych, ze zwiększonym ryzykiem częstych powodzi i innych zdarzeń powodujących zakłócenia. Osłabienie usług zdrowotnych zwiększa ryzyko dla społeczeństw, a opóźniona lub nieodpowiednia opieka przyczynia się do wyższej zachorowalności i śmiertelności, a tym samym wpływa również na gospodarkę poprzez zwiększoną absencję związaną ze zdrowiem i niedobory kadrowe. Niedofinansowanie systemów opieki zdrowotnej i jego skutki budzą obawy w krajach o niskich, średnich i wysokich dochodach.

(AM, źródło: Swiss Re)