Swiss Re: Zmiany klimatyczne będą miały większy wpływ na straty gospodarcze w przyszłości

0
418

W nowej analizie Swiss Re Institute obejmującej 36 państw, Filipiny i USA zostały wskazane jako kraje najbardziej narażone na ryzyka gospodarcze ze względu na zmiany klimatu.

– Zmiany klimatyczne prowadzą do coraz poważniejszych zjawisk pogodowych, co ma coraz większy wpływ na gospodarkę. Dlatego jeszcze istotniejsze staje się podjęcie działań adaptacyjnych. Zmniejszenie ryzyka poprzez adaptację zwiększa zdolność do ubezpieczenia. Branża ubezpieczeniowa jest gotowa odegrać ważną rolę poprzez katalizowanie inwestycji w adaptację, bezpośrednio jako inwestor długoterminowy i pośrednio poprzez gwarantowanie projektów wspierających klimat i dzielenie się wiedzą na temat ryzyka. Im dokładniej wycenia się ryzyko związane ze zmianą klimatu, tym większe są szanse, że konieczne inwestycje rzeczywiście zostaną zrealizowane – powiedział Jérôme Jean Haegeli, główny ekonomista Grupy Swiss Re.

Katastrofy najmocniej dotykają Filipiny i USA

Przy rocznych stratach gospodarczych na poziomie 3% PKB Filipiny są obecnie krajem najbardziej dotkniętym przez cztery główne zagrożenia pogodowe pośród wszystkich analizowanych 36 państw. Co więcej, w ich przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo nasilenia zagrożeń. Drugie miejsce zajmują USA. Przy kwocie 97 miliardów dolarów (0,38% PKB) kraj ten odnotowuje największe na całym świecie straty ekonomiczne w wyniku zjawisk pogodowych (w wartościach bezwzględnych), przy jednoczesnym średnim prawdopodobieństwie nasilenia zagrożeń.  

Z analizy wynika, że kraje o znacznych lukach w ochronie ubezpieczeniowej i w których ustanowienie środków łagodzenia strat i środków dostosowawczych opóźnia się w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego, są najbardziej zagrożone finansowo w wyniku nasilenia zagrożeń. Na szczycie tej listy znajdują się szybko rozwijające się gospodarki azjatyckie, takie jak Tajlandia, Chiny, Indie i Filipiny.

Powodzie będą się nasilać, a najwięcej strat generują cyklony tropikalne

Chociaż przewiduje się, że ryzyko powodzi nasili się na całym świecie, główną przyczyną poważnych strat gospodarczych związanych z pogodą w USA, a także w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej są cyklony tropikalne. Obecnie w wartościach bezwzględnych straty gospodarcze spowodowane zjawiskami pogodowymi w USA są najwyższe na świecie, a ich przyczyną są właśnie wspomniane anomalie pogodowe. Przyczyną dużej części strat gospodarczych są również silne burze.

W ocenie autorów raportu pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia strat jest ograniczenie potencjalnych strat poprzez działania adaptacyjne. Przykłady działań adaptacyjnych obejmują egzekwowanie przepisów budowlanych, zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, przy jednoczesnym monitorowaniu osadnictwa na obszarach narażonych na zagrożenia naturalne. 

(AM, źródło: Swiss Re)