TFI PZU i PKO TFI z największą liczbą klientów w II i III fazie wdrażania PPK

0
720

27 października minął termin zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w ramach II oraz III fazy programu. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk podał, że według danych na ten dzień umowy podpisało 42 spośród ok. 60 tysięcy mikro, małych i średnich firm objętych wspomnianym obowiązkiem, ale ich ostateczna liczba będzie znana za kilka dni. Większość przedsiębiorstw zdecydowała się na PPK oferowane przez potentatów tego rynku.

18 tysięcy pracodawców zatrudniających od 20 do 249 osób podpisało umowy o zarządzanie PPK z TFI PZU. To około 30% tej grupy przedsiębiorstw.

– Nasz sukces to nie tylko zasługa atrakcyjnej oferty i szerokiego wsparcia, które oferujemy pracodawcom przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Pokazaliśmy, że potrafimy zarabiać, skutecznie pomnażając oszczędności pracowników zgromadzone w PPK. Po trzech kwartałach tego roku, według danych Instytutu Emerytalnego, znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród instytucji zarządzających PPK, które osiągnęły najlepsze wyniki inwestycyjne – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

TFI PZU zawarło prawie 6300 umów o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi od 50 do 249 osób i prawie 12 tysięcy umów z tymi, którzy mają od 20 do 49 pracowników. Dla jednych i drugich ostateczny termin na podpisywanie umów upłynął 27 października, choć pierwotnie dla firm 50+ miał się zakończyć 24 kwietnia. Został wydłużony do jesieni ze względu na pandemię koronawirusa.

– Odpowiedzieliśmy na wyzwania związane z pandemią, rozszerzając możliwości zdalnego zawierania umów o zarządzenie PPK – przez internet i telefon. W krytycznym momencie na wysokości zadania stanęli pracownicy naszej sieci sprzedaży, oferując klientom pomoc i usługi na najwyższym poziomie i nie pozwalając im odczuć niedogodności, które wynikają z ograniczeń spowodowanych pandemią – podkreśla Małgorzata Kot, członek zarządu PZU SA.

– W okresie pandemii doskonale zdaje egzamin także oferowany przez nas bezpłatny internetowy serwis ppk.pzu.pl, który pozwala nie tylko na zawieranie umów na odległość, ale także bieżącą obsługę Planów – zwraca uwagę Marcin Żółtek. Serwis umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, przesyłanie list wpłat na ich rachunki i przekazywanie ich dyspozycji. – Możliwość zdalnej obsługi Planów to dziś nie tylko udogodnienie, ale i konieczność – dodaje wiceprezes TFI PZU. Według niego za sukcesem TFI PZU stoi także doświadczenie i wiarygodność. W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania Planów umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1000 największych pracodawców.

Ponad 10 tys. umów PKO TFI

Z kolei PKO TFI, które zarządza największą kwotą aktywów, zawarło ponad 10 tysięcy umów o zarządzanie PPK w II i III etapie wdrożenia programu.

– Drugi i trzeci etap PPK przyniosły kolejny sukces PKO TFI. Nasze plany biznesowe zrealizowaliśmy bowiem z nadwyżką. Wedle wstępnych danych, zawarliśmy 5145 umów o zarządzanie z firmami z drugiego etapu (zatrudniającym od 50 do 249 osób) i 4883 z firmami z etapu trzeciego (zatrudniającymi od 20 do 49 osób). Od początku programu zawarliśmy łącznie 12 190 umów o zarządzanie PPK. Dla przypomnienia – w ramach pierwszego etapu podpisaliśmy ok. 1,5 tys. umów na zarządzanie z firmami 250+ i ich mniejszymi spółkami z grup kapitałowych. Dzięki temu zarządzamy blisko 750 mln zł na rejestrach ponad 400 tys. uczestników działających już PPK. Wyniki II i III etapu oznaczają, że – patrząc przez pryzmat aktywów i liczby uczestników – potwierdziliśmy naszą pozycję lidera rynku PPK – powiedział Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI.

Towarzystwo już teraz aktywnie działa i szkoli podmioty z ostatniego etapu wdrażania PPK, który obejmuje sektor finansów publicznych oraz firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników. Firmy wdrażające PPK z pomocą PKO TFI mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w kwestiach merytorycznych i technicznych. Podmiot, bez względu na skalę działania, może korzystać ze specjalnego systemu obsługi zarówno w zakresie  dokumentacji kadrowej, jak i indywidualnych kont pracowników.

Pekao TFI z 5 tys. umów

Powody do zadowolenia ma też inny podmiot z Grupy PZU – Pekao TFI. W ramach II i III etapu PPK jego ofertę wybrało ponad 5000 przedsiębiorstw. Towarzystwo przyznało, że ze względu na ogólną sytuację gospodarczą spora część firm wstrzymywała się z podpisywaniem umów i ich kulminacja nastąpiła w ostatnich dniach. Kolejne wciąż spływają.

– Obserwując rynek oraz ze względu na ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem Covid-19 w Pekao TFI usprawniliśmy procesy, aby pracodawcy w łatwy sposób mogli wywiązać się z obowiązków związanych z wdrożeniem PPK. Już od początku postawiliśmy na zdalne kanały komunikacji. Udostępnialiśmy dużo materiałów informacyjnych, takich jak filmy i animacje wideo wyjaśniające pracodawcom krok po kroku zasady i procesy konieczne do przeprowadzenia w ramach wdrażania PPK. Nie zapomnieliśmy o pracownikach, z myślą o których prowadziliśmy spotkania informacyjne również w formie online i telekonferencji. Zdalne podpisywanie umów o zarządzanie PPK stało się naturalnym procesem – mówi Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI.

Już w trakcie trwania II i III etapu Pekao TFI rozpoczęło przygotowania do następnego etapu wdrażania PPK. Szacuje się, że w jego ramach do programu będzie przystępowało ponad 800 tys. firm. Pekao TFI deklaruje, że jest gotowe do sprawnej obsługi wszystkich przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych, którzy wybiorą je do zarządzania środkami w PPK.

– 13 października na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało stanowisko w sprawie interpretacji niektórych przepisów dotyczących wdrażania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych. Jedną z bardziej interesujących kwestii jest to, że w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do końca tego roku umowa zostanie zawarta na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych. Wydaje się, że duża część pracodawców z sektora finansów publicznych będzie chciała skorzystać z takiej możliwości  – podkreśla Jacek Janiuk.

Szczególne uwarunkowania prawne w sektorze publicznym powodują liczne zapytania, w związku z czym Pekao TFI przygotowało cykl webinarów poświęconych PPK. Zdalne seminaria zostaną przeprowadzone we współpracy z Instytutem Emerytalnym, a ich głównym odbiorcą będą osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych.

Nationale-Nederlanden PTE zgodnie z oczekiwaniami

– W pierwszej fali podpisaliśmy niemal 550 umów PPK z największymi pracodawcami w Polsce, co dało nam prawie 15% udziału w rynku. W II fali mamy zawarte umowy z około 1700 firmami, a w III z nieco ponad 2200 firmami. Szacujemy, że liczba pracowników  w tych przedsiębiorstwach wynosi ok. 200–250 tys. osób. Osiągnięty wynik spełnia nasze oczekiwania, szczególnie biorąc pod uwagę trudne warunki pandemii, w których obecnie funkcjonujemy. Bardzo wcześnie zaczęliśmy przygotowania do projektu PPK i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach po wszystkich trzech falach – mówi Paweł Giza, wiceprezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.

Pocztylion-Arka PTE blisko tysiąca pozyskanych klientów

Z kolei Pocztylion-Arka PTE, które od 19 października przejęło zarządzanie funduszami Aegon PPK, podpisało łącznie 900 umów o zarządzanie w II i III etapie wdrożenia programu. Towarzystwo przyznało, że mimo formalnego zakończenia etapu zauważa, że część firm podpisze jeszcze umowy w najbliższych dniach.

Podpisane umowy to wynik bezpośrednich spotkań i prezentacji naszej oferty i naszego towarzystwa. Szczególnie podkreślamy nasze mocne zaplecze merytoryczne i współpracę z akcjonariuszem Invesco, które jest w czołówce światowych firm zarządzających aktywami,  doradza w programie PPK w Wielkiej Brytanii i jest również naszym doradcą inwestycyjnympowiedział Mariusz Wnuk, wiceprezes zarządu Pocztylion-Arka PTE.

Przy oferowaniu Planów towarzystwo kładzie duży nacisk na pomoc we wdrożeniu PPK w kadrach i płacach. Posiada autorskie opracowania, które nie przekazują suchych przepisów o PPK, ale tłumaczą cały proces obsługi w kontekście potrzeb klienta i systemów wspomagających operacje PPK. Obecnie w zarządzanych przez Pocztylion-Arka PTE funduszach PPK znajduje się 50 mln zł aktywów.

Esaliens TFI zadowolone, choć oczekiwania były nieco większe

Dobry wynik uzyskało też Esaliens TFI. W drugiej transzy umowy z towarzystwem podpisało 468 firm (ok. 46 tys. pracowników), zaś w trzeciej – 709 (ok. 22 tys. pracowników). Ponieważ w pierwszej transzy pozyskano 110 firm (ok. 70 tys. pracowników) oznacza to, iż prawie 1300 pracodawców wybrało Esaliens TFI do zarządzania środkami w PPK swoich pracowników.

Wynik osiągnięty w drugiej i trzeciej transzy, tj. 1177 pozyskanych PPK, traktujemy jako solidny. Nasze oczekiwania były nieco większe, jednak rynek jest bardzo trudny. Ponadto  mamy do czynienia z bardzo silną koncentracją PPK wokół największych grup bankowo-ubezpieczeniowych, które dysponują szeroką bazą klientów korporacyjnych i, co ważne, z wieloletnimi relacjami biznesowymi. Patrząc z tej perspektywy, pozyskanie przez niezależne TFI jak Esaliens 1300 pracodawców jest bardzo dobrym rezultatem. Zaufali nam renomowani pracodawcy krajowi i międzynarodowi, reprezentujący szerokie spektrum branż – IT, finanse, biotechnologia, medycyna, transport czy przemysł – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI. – Przystępując do projektu PPK, mieliśmy już dobrze ugruntowaną pozycję eksperta w zarządzaniu i administrowaniu planami emerytalnymi (PPE/PPO). Robimy to z sukcesem od ponad 20 lat, dla 130 pracodawców PPE i PPO z zatrudnieniem łącznym liczącym około 60–70 tys. pracowników. PPK niewątpliwie jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Esaliens TFI w tym ważnym segmencie rynku, generując jednocześnie dostęp do 140 tys. nowych klientów detalicznych – dodaje.

– Zaobserwowaliśmy, że podczas lockdownu pracodawcy drugiej transzy, zatrudniający powyżej 50 osób, stopniowo ograniczali aktywność w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK i koncentrowali się na swojej podstawowej działalności. Przesunięcie terminu dla drugiej transzy (zatrudnienie powyżej 50 osób) i zrównanie czasu na wdrożenie z trzecią transzą (zatrudnienie 20–50 osób) spowodowało znaczne spiętrzenie liczby firm, które w jednym terminie musiały zawrzeć umowę. Dobrym skutkiem zmiany zachowań pracodawców było przejście zdecydowanej większości na zawarcie umowy w formie czysto elektronicznej – za pomocą dedykowanego linku do systemu i zatwierdzeń wiadomością SMS. Dużym wsparciem były aktywności edukacyjne PFR Portal, jednak skala działania po połączeniu transz była dużym wyzwaniem organizacyjnym dla wszystkich dostawców PPK. Niestety, zauważyliśmy także, że dla części pracodawców nie są zrozumiałe konsekwencje niewywiązania się z ustawowych terminów – podsumowuje Przemysław Gawlak, dyrektor Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl