TUW Medicum uniknie likwidacji przymusowej

0
524

30 października do TUW Medicum w likwidacji wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w prawie zarządzenia likwidacji przymusowej towarzystwa. Postępowanie zostało umorzone ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

23 grudnia ubiegłego roku TUW Medicum otrzymało decyzję Komisji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach, w ramach których zakład posiadał takie zezwolenie. 26 lutego rada nadzorcza zakładu zarekomendowała zarządowi rozważenie możliwości dobrowolnej likwidacji towarzystwa oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawiadomienia KNF o zamiarze rozwiązania w trybie art. 320 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pismem z 12 maja zarząd zawiadomił Komisję o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia kwestii podjęcia uchwały o rozwiązaniu towarzystwa w trybie likwidacji dobrowolnej. 14 lipca organ nadzoru zdecydował o braku sprzeciwu wobec wskazanego zamiaru i wyznaczył Jerzego Pietrewicza na likwidatora towarzystwa, zaś decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

30 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW Medicum podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji towarzystwa. Na mocy uchwały ZWZ na likwidatora powołany został Ryszard Bogusław Frączek, dotychczasowy prezes, który jest uprawniony do łącznej reprezentacji razem z Jerzym Pietrewiczem. W toku likwidacji planowana jest sprzedaż portfela ubezpieczeń. Likwidacja będzie prowadzona pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum w likwidacji.

(AM, źródło: TUW Medicum, gu.com.pl)