TUW „REJENT-LIFE” ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu

0
1746

Rada Nadzorcza TUW „REJENT-LIFE” z siedzibą w Poznaniu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

członka zarządu nadzorującego kluczową funkcję zarządzania ryzykiem

Nasze wymagania:

Kandydat/kandydatka na stanowisko Członka Zarządu powinien

 1. spełniać łącznie poniższe warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe z zakresu finansów/ubezpieczeń/ekonometrii
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
 • posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami
 • posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodowe w zarządach zakładu ubezpieczeń lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie nadzorowania kluczowej funkcji zarządzanie ryzykiem
 • wykazanie doświadczenia jest niezbędne dla uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie przez kandydata funkcji nadzorującego system zarządzania ryzykiem.

2. nie podlegać wskazanym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w organie  zarządzającym w zakładach ubezpieczeń oraz spełniać co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:

 • posiadać uprawnienia aktuariusza
 • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów
 • posiadać tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych
 • posiadać ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub certyfikat Chartered Financial Anallyst (CFA)

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • curriculum vitae wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 • oryginały lub odpisy dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia i kwalifikacje kandydata,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty i oferty należy składać do dnia 10 maja 2024 r. na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE” ul. Mostowa 19c/6, 61-854 Poznań.

O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji i terminie rozmowy kwalifikacyjnej Towarzystwo powiadomi wybrane osoby indywidualnie.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „REJENT-LIFE” z siedzibą w Poznaniu
61-854 Poznań, ul. Mostowa 19c/6
61 8529 542 lub 61 8529 543
www.rejentlife.com.pl  e-mail: tuw@rejentlife.com.pl