Ubezpieczenia produkcji zwierzęcej z dopłatą do 70% już od października

0
945

W październiku tego roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o refundację 70% składki ubezpieczenia produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu od ryzyka strat spowodowanych przez 36 chorób zwierząt. Taką możliwość stworzyło opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy.

Ministerialne rozporządzenie przewiduje refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w dochodach w produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu spowodowanych wystąpieniem zakaźnych chorób zwierzęcych wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r., czyli Prawie o zdrowiu zwierząt. Zdaniem resortu rolnictwa regulacja przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Odpowiednie wymogi postawią bowiem producentom zakłady ubezpieczeń. MRiRW uważa też, że zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Nabór wniosków

Adresatem wniosków będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwszy nabór planowany jest w październiku 2024 r. Pomoc będzie wypłacana przez Agencję w terminie 30 dni od dnia wydania przez kierownika biura powiatowego Agencji decyzji o przyznaniu pomocy, na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Terminy składania elektronicznych wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez prezesa ARIMR dwa razy w roku, na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie ma formę 70% dopłaty do opłaconej składki. Warunkiem jest, aby z umowy lub polisy wynikało, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20% dochodu albo średniej rocznej produkcji zwierząt gatunków: świnia, bydło, owca, koza lub koń, lub drobiu:

  • z 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo
  • z 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości dochodu albo produkcji tych zwierząt, ustalanej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji zwierząt tych gatunków, albo produkcji tych zwierząt zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez rolnika – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji tych zwierząt nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl